ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 3-5 Ιουνίου 2021

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 499Εξάμηνο σπουδών:Η
Τίτλος Μαθήματος:Πτυχιακή Εργασία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Σύνολο Μαθήματος10
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:190 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=499


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Οι φοιτητές/τριες πρέπει μετά την ολοκλήρωση της Π.Ε. να είναι σε θέση:

  • Κατανοήσουν σε βάθος το θέμα με το οποίο έχουν ασχοληθεί, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά - εμπειρικά, ανάλογα με το θέμα της Π.Ε.
  • Γνωρίσουν τη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία και να κατανοήσουν τη θέση της έρευνας τους σε σχέση με τη βιβλιογραφία αυτή
  • Ετοιμάσουν ένα επιστημονικό κείμενο
  • Παρουσιάζουν ένα θέμα έρευνας σε ακροατήριο.

Γενικές Ικανότητες

  1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

  2. Αυτόνομη εργασία

  3. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

  4. Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

  5. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

  6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (Π.Ε.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Π.Ε. πρέπει να εντάσσεται είτε στην κύρια ή/και τη δευτερεύουσα ομάδα μαθημάτων που έχει επιλέξει ο φοιτητής, είτε στο γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Γεωγραφίας. Δικαίωμα εγγραφής στην Π.Ε. έχουν οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει 190 πιστωτικές μονάδες. Η Π.Ε. εκπονείται ατομικά. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν συναίνεσης του επιβλέποντα καθηγητή, είναι δυνατή η εκπόνηση Π.Ε. από ομάδα δύο (2) ατόμων. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε: εκτεταμένη έρευνα πεδίου, επεξεργασία μεγάλου όγκου στατιστικών, χαρτογραφικών κ.λπ. δεδομένων σε Η/Υ, ταξίδια σε άλλες περιοχές της χώρας για συλλογή δεδομένων και συνδυασμό των πιο πάνω.


(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Επιλογή θέματος σε συνεργασία με επιβλέποντα/ουσα Ολοκλήρωση και παρουσίαση της εργασίας
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Εκπόνηση εργασιών127
Εκπόνηση εργασιών127
Σύνολο Μαθήματος254
Αξιολόγηση Φοιτητών
Η αξιολόγηση της Π.Ε γίνεται με προφορική παρουσίαση-εξέταση της ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανώς διδασκόντων ή ενδιαφερομένων


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία