ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Φιλοσοφία και Δομή του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου φιλοδοξεί να απαντήσει στην πρόκληση της σύγχρονης, διεπιστημονικής και συνθετικής θεώρησης της επιστήμης της Γεωγραφίας, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τους τρεις παρακάτω στόχους :

  • Ο πρώτος στόχος αφορά στην απόκτηση και εμπέδωση επιστημονικού και ερευνητικού υπόβαθρου, το οποίο επιτρέπει στους απόφοιτους γεωγράφους να συνεχίσουν και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Γεωγραφίας και της γεωγραφικής έρευνας.

  • Ο δεύτερος στόχος αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, σε εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και χαρακτήρα.

  • Ο τρίτος στόχος αφορά στη δημιουργία αποφοίτων οι οποίοι θα στελεχώσουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στη σύγχρονη και επίκαιρη μορφή του.

Αυτοί οι τρεις στόχοι αποτελούν τους άξονες συγκρότησης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται διαρκώς με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και τελειοποίηση του στο πνεύμα των ευρύτερων επιστημονικών, τεχνολογικών και κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων.

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και οδηγούν σε ενιαίο πτυχίο Γεωγραφίας. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση ενός αριθμού μαθημάτων καθώς και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσφέρουν βασική γνώση στις κύριες θεματικές περιοχές της Γεωγραφίας και στα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός γεωγράφου ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν σε τέσσερις ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, Γεωπληροφορική.

Τα προαιρετικά μαθήματα καλύπτουν ειδικότερες γνωστικές περιοχές και εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους.

Ένας περιορισμένος αριθμός μαθημάτων έχουν χαρακτηρισθεί ως προαπαιτούμενα για την εγγραφή σε μαθήματα ανωτέρω εξαμήνων. Τα προαπαιτούμενα μαθήματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού Σπουδών. Τέλος, έχει καθιερωθεί ετήσια εκπαιδευτική εκδρομή, η οποία είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν κατ’ αρχάς τα υποχρεωτικά μαθήματα. Από το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών και μετά, ο φοιτητής επιλέγει δύο από τις τέσσερις ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας για να εστιάσει σε θέματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο σε σχέση με άλλα. Από τις δύο ομάδες που επιλέγει ο φοιτητής, η μία χαρακτηρίζεται ως κύρια και η άλλη ως δευτερεύουσα.

Τέλος, ο φοιτητής παρακολουθεί προαιρετικά μαθήματα που επιλέγει είτε από την κατηγορία των προαιρετικών μαθημάτων είτε από τα ΚΕΥ όλων των ομάδων. Στα προαιρετικά μαθήματα περιλαμβάνονται και η Πρακτική Άσκηση, το Θερινό Σχολείο και τα Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη.

Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα περιέχεται στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, ενώ οι περιγραφές των μαθημάτων περιέχονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.