ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Συνοπτική παρουσίαση του Οδηγού Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή
Τα πλεονεκτήματα της Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνουν τη γνωριμία των ασκούμενων με τους φορείς εργασίας για την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας και την εξοικείωση των ασκούμενων με τις παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης, συμβάλλει στη γνωριμία των φορέων απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους και την αξιοποίηση των ειδικοτήτων της Γεωγραφίας.
Με απόφαση της υπ’ αριθμ. 6/24.02.2016/θέμα 3.1 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας, η Πρακτική Άσκηση (με ή χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) εντάχθηκε ως μάθημα Επιλογής (Ε) στο πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και αντιστοιχεί σε 2,5 πιστωτικές μονάδες (2,5 ECTS).

Αναλυτικά για την Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια – Περίοδος – Αντικείμενο πρακτική άσκησης

Η προτεινόμενη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι τουλάχιστον δύο μήνες. Η ΠΑ μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια όλου του έτους, αλλά συνήθως πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο. Σε περίοδο διεξαγωγής μαθημάτων, ΠΑ πραγματοποιεί μόνο φοιτητής/τρια που έχει περιορισμένες υποχρεώσεις σε μαθήματα (π.χ. βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας) ή εν γένει η ακαδημαϊκή του/της πορεία το επιτρέπει. Η ΠΑ δεν δικαιολογεί απουσία από προγραμματισμένες υποχρεώσεις μαθημάτων (εργαστήρια, κλπ.) και η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει σε φοιτητή/τρια να διεξάγει ΠΑ αν κρίνει ότι αυτή επιβαρύνει την ακαδημαϊκή του/της πορεία.
Οι θέσεις που προσφέρονται από τους φορείς απασχόλησης στο πλαίσιο της ΠΑ, θα πρέπει να σχετίζονται με τις γνωστικές και τεχνολογικές δεξιότητες που προάγει το Τμήμα Γεωγραφίας. Το αντικείμενο απασχόλησης επιδιώκεται να περιλαμβάνει θέματα των κύριων γνωστικών κατευθύνσεων του Τμήματος Γεωγραφίας, όπως: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου και Γεωπληροφορική.

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται:

  • Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

Τα στάδια υλοποίησης της ΠΑ παρουσιάζονται συνοπτικά στην επόμενη ενότητα, ενώ ο πλήρης οδηγός είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΠΑ του Τμήματος (βλ. παρακάτω).

  • Χωρίς χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

Η ΠΑ διεξάγεται με πληρωμή από τον φορέα απασχόλησης για ορισμένο αριθμό φοιτητών/τριών που θα αποφασίζει η Συνέλευση του Τμήματος και οι βασικές ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το Τμήμα Γεωγραφίας. Τα βήματα που ακολουθούν οι φοιτητές/τριες, αλλά και οι φορείς, στην περίπτωση αυτή, είναι τα ίδια με τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό ΠΑ, όπως για στην περίπτωση πραγματοποίησης ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Μοναδική διαφοροποίηση στην περίπτωση υλοποίησης ΠΑ χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ: όπου αναφέρεται στον οδηγό σπουδών το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)» του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή το «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης» εννοείται η «Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας».

  • Μέσω του Προγράμματος Erasmus+ με χρηματοδότηση από την ΕΕ

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε φορείς στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιχορηγεί ΠΑ από 2 έως 3 μήνες, ενώ οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρατείνουν το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης άνω των 3 μηνών χωρίς επιχορήγηση (zero-grant). Λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΠΑ στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus τόσο σε χώρες του Προγράμματος όσο και σε χώρες εταίρους, καθώς και όλη την ακολουθούμενη διαδικασία από την έναρξη έως και την λήξη της ΠΑ παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στάδια υλοποίησης ΠΑ

Πληροφορίες για τους φορείς υποδοχής

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του φορέα στην κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία ΑΤΛΑΣ, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με τα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων ΠΑ οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Στο σύστημα αυτό, ο φορέας αναρτά τις θέσεις που διαθέτει για ΠΑ.
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΠΑ οι φορείς διεξαγωγής της άσκησης θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΑ, όπως αυτές περιγράφονται στον οδηγό πρακτικής άσκησης του Τμήματος Γεωγραφίας. Δυνητικοί φορείς για τη διεξαγωγή ΠΑ αποτελούν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και άλλοι φορείς συναφούς αντικειμένου εργασίας.

Πληροφορίες για τους/τις φοιτητές/τριες

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή φοιτητών/τριών στην ΠΑ είναι η δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος κατά τη διάρκεια των εγγραφών του εαρινού εξαμήνου.

Δήλωση Συμμετοχής

Το Γραφείο ΠΑ καλεί τους/τις φοιτητές/τριες να δηλώσουν συμμετοχή σε ΠΑ με ανακοίνωσή του, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, παρέχοντας απαραίτητες πληροφορίες για την εγγραφή τους στο σύστημα ΑΤΛΑΣ. Στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΑΤΛΑΣ οι φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν θέσεις εργασίας και να επιλέξουν τον/τους φορέα/είς που θα επιθυμούσαν να πραγματοποιήσουν ΠΑ.

Κριτήρια επιλογής

Κύριο κριτήριο επιλογής αποτελεί ο αριθμός των μαθημάτων που ο/η φοιτητής/τρια έχει εξετασθεί επιτυχώς, όπως αυτό προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία που παρέχεται από τη γραμματεία του Τμήματος. Εάν το σύνολο φοιτητών/τριών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ξεπερνά το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ, δευτερεύοντα κριτήρια λαμβάνονται υπόψη όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό ΠΑ. Επισημαίνεται ότι, προτεραιότητα δίδεται σε φοιτητές/τριες που έχουν αιτηθεί για πρώτη φορά τη συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση και πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει το Τμήμα.

Πριν την έναρξη ΠΑ

Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ-ΙΚΑ) και τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα αναγράφεται ως πρώτος/η δικαιούχος. Σε Σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των τεσσάρων (4) συμβαλλόμενων μερών (του Φορέα Απασχόλησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου - Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, του/της Επιστημονικά Υπεύθυνου/ης της ΠΑ του Τμήματος και του/της φοιτητή/τριας) αναφέρονται οι ειδικοί όροι που ισχύουν κατά την υλοποίηση της πρακτικής από φοιτητές/τριες στον φορέα απασχόλησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχει ο/η κάθε συμβαλλόμενος/η στο πλαίσιο αυτής.

Εποπτεία – Αξιολόγηση φοιτητών/τριών

Για κάθε φοιτητή/τρια που εντάσσεται στην ΠΑ ορίζονται δύο επόπτες, ο/η ακαδημαϊκός/η επόπτης/τρια (ΑΕ) - μέλος ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος και ο/η εργασιακός/η επόπτης/τρια (ΕΕ) – στέλεχος του φορέα διεξαγωγής της άσκησης, ο οποίος ορίζεται από τον φορέα. Ο/Η ΑΕ συνεργάζεται με τον/την ΕΕ για τον ακριβή προσδιορισμό του είδους της εργασίας που πρέπει να γίνει από τον/την φοιτητή/τρια. Ο/Η ΕΕ επιβλέπει τους/τις φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια της ΠΑ και εκτιμά την απόδοσή τους συμπληρώνοντας ένα τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης, μέσω του ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η εκτίμηση του/της ΕΕ, γνωστοποιείται στον/στην αντίστοιχο/η ΑΕ, ο/η οποίος/α προβαίνει στην τελική κρίση για την απόδοση του/της φοιτητή/τριας συνεκτιμώντας την έκθεση πεπραγμένων του/της.

Υποβολή εντύπων ολοκλήρωσης

Ο/Η ασκούμενος/η εισέρχεται στη διεύθυνση του  ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμπληρώνει: i) την έκθεση πεπραγμένων, ii) το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και iii) το «Απογραφικό Δελτίο Ωφελούμενου κατά την έξοδο από την πράξη» (σε συνεργασία με το Γραφείο ΠΑ).
Ο/Η νόμιμος/η εκπρόσωπος του φορέα υποδοχής εισέρχεται στη διεύθυνση του  ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμπληρώνει: i) την έκθεση επίδοσης για το έργο που εκτέλεσε ο/η ασκούμενος/η και ii) το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του/της. Επίσης, συμπληρώνει και αποστέλλει στο Γραφείο ΠΑ της Σχολής τη βεβαίωση ολοκλήρωσης της ΠΑ με πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή, όπως αναφέρεται στον οδηγό ΠΑ.
Ο/Η αντίστοιχος/η ΑΕ εισέρχεται στη διεύθυνση του  ΟΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ΠΑ του ασκούμενου/ης.
Επισημαίνεται ότι, τα παραπάνω έντυπα πρέπει να υποβληθούν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΠΑ.

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΠΑ:

ΑΤΛΑΣ, Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών: http://atlas.grnet.gr

Ιστότοπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://pa.aegean.gr

Οδηγός Πρακτικής Άσκησης

Παρουσίαση Πρακτικής Άσκησης

Σχηματική απεικόνιση των σταδίων υλοποίησης της ΠΑ για τους φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας

Σχηματική απεικόνιση των σταδίων υλοποίησης της ΠΑ για τους φορείς απασχόλησης που συνεργάζονται με το Τμήμα Γεωγραφίας

Επικοινωνία

Για θέματα ΠΑ στο εσωτερικό με/χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Τμηματική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Μον. Επίκουρη Καθηγήτρια Κρίστη Πετροπούλου, email: christy.p@aegean.gr, τηλ. 22510-36476. Γραφείο: Α.11, 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας.

Αναπλ. Τμηματικός Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής Μιχάλης Βαΐτης, email: vaitis@aegean.gr, τηλ. 22510-36433. Γραφείο: ΙΣ. 2.21, ισόγειο κτηρίου Γεωγραφίας.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Ελευθερία Πασχαλίδου, email: gpa1@@aegean.gr, τηλ. 2251036778. Γραφείο: 1.11, υπόγειο κτηρίου Γεωγραφίας.

Για θέματα ΠΑ στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus, μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Επίκ. Καθηγητής Τhomas Tscheulin, email: t.tscheulin@geo.aegean.gr, τηλ. 2251036463, Γραφείο: 1.30, 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας.

Αναπλ. Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Επίκ. Καθηγητής Βασίλειος Γαβαλάς, email: bgav@geo.aegean.gr, τηλ. 22510364441. Γραφείο: 1.31, 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας.

Γραφείο Erasmus: Email: erasmus@aegean.gr, τηλ. 2251036118, 36165. Δ/νση: Ισόγειο Κτηρίου Διοίκησης, Μυτιλήνη.