Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) είναι μια σύντομη απασχόληση υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες, που εκπονείται κυρίως από φοιτητές του 3ου και 4ου έτους, σε συνεργαζόμενους με το τμήμα Γεωγραφίας φορείς.

Η ΠΑ αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα σύνδεσης των φοιτητών με τον πραγματικό χώρο εργασίας και το επαγγελματικό ‘γίγνεσθαι’, γύρω από την οποία δομούνται όλες οι δράσεις εργασιακής προετοιμασίας των μελλοντικά αποφοίτων γεωγράφων. Επιδίωξη του προγράμματος ΠΑ είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να συμμετάσχουν τουλάχιστον άπαξ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην ΠΑ.

Η ΠΑ μπορεί επίσης να δηλωθεί και ως μάθημα στο 8ο εξάμηνο αλλά έχει μειωμένες διδακτικές μονάδες και προσμετρείται ως μισό μάθημα στις τελικές απαιτήσεις κτήσης του πτυχίου.

Την οργάνωση της ΠΑ έχει αναλάβει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, που αποτελείται από μια επιτροπή, εποπτευόμενη από ένα μέλος ΔΕΠ που ορίζεται από τη ΓΣ του Τμήματος (Υπεύθυνο/η ΠΑ) και άλλα 2 μέλη του Τμήματος (ΔΕΠ ή διδάσκοντες Π.Δ. 407/80), έναν εκπρόσωπο των φοιτητών του Τμήματος και υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο με σύμβαση έργου (γραμματέα ΠΑ).

Αναλυτικά για την Πρακτική Άσκηση

Διάρκεια – Χρονική περίοδος – Χώρες

Η ΠΑ του Τμήματος Γεωγραφίας υλοποιείται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συνήθως διαρκεί 1½ - 3 μήνες, αλλά μπορεί να παραταθεί έως και 6 μήνες όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ΠΑ έχει καταχωρηθεί και ως προαιρετικό μάθημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωγραφίας και για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται χρονική διάρκεια απασχόλησης τουλάχιστον 2 μήνες και επιτυχή αξιολόγηση του ασκουμένου από τον επιβλέποντα καθηγητή.

Η ΠΑ εαρινού εξαμήνου συνήθως πραγματοποιείται κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Σε περίοδο διεξαγωγής μαθημάτων, ΠΑ πραγματοποιεί μόνο φοιτητής που έχει περιορισμένες υποχρεώσεις σε μαθήματα (π.χ. έχει αναλάβει Πτυχιακή Εργασία) ή εν γένει η ακαδημαϊκή του πορεία το επιτρέπει. Σε καμία περίπτωση η ΠΑ δεν δικαιολογεί απουσία από προγραμματισμένες υποχρεώσεις μαθημάτων (εργαστήρια, κλπ). Συνεπώς, η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει σε φοιτητή να διεξάγει ΠΑ αν κρίνει ότι αυτή επιβαρύνει την ακαδημαϊκή του πορεία.

Η ΠΑ μπορεί να γίνει σε χώρες τις ΕΕ ή/και άλλες χώρες όπου οι συνθήκες ασφάλισης/εργατικού δικαίου το επιτρέπουν.

ΠΑ Εαρινού εξαμήνου ΠΑ Χειμερινού εξαμήνου
(Απρίλιος-Ιούνιος) Ιούλιος-Σεπτέμβριος (Οκτώβριος-Δεκέμβριος ) (Ιανουάριος-Μάρτιος)

Φορείς Πρακτικής Άσκησης

Φορείς Πρακτικής Άσκησης μπορούν να αποτελέσουν όλες/όλοι οι επιχειρήσεις/οργανισμοί ανεξαρτήτως μεγέθους ή αντικειμένου.

Το Γραφείο ΠΑ διατηρεί Μητρώο Φορέων και συγκεντρώνει νέους πιθανούς φορείς απασχόλησης αξιοποιώντας τις συνεργασίες του Τμήματος Γεωγραφίας και τις επαφές με απόφοιτους που εργάζονται, ενώ παράλληλο επιδιώκει διαρκή ανανέωση και εμπλουτισμό. Βασική επιδίωξη είναι μετά από 1-2 επιτυχημένες Πρακτικές Ασκήσεις φοιτητών, ο φορέας να θέλει να απασχολήσει σε μόνιμη βάση απόφοιτους.

Σε περίπτωση νέας συνεργασίας ο φορέας επικοινωνεί με το Γραφείο ΠΑ, ενημερώνεται για τους όρους που διέπουν την ΠΑ, υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούνται και καταχωρείται στο Μητρώο.

Ο εργαζόμενος εντός του φορέα που καθοδηγεί τον Ασκούμενο ονομάζεται Υπεύθυνος για την ΠΑ του φοιτητή στο φορέα.

Ανάλογα με το αντικείμενο της ΠΑ σε κάθε μια από τις θέσεις αντιστοιχίζεται και ένας Επιβλέπων διδάσκων του Τμήματος.

Δήλωση Συμμετοχής

Το Γραφείο ΠΑ καλεί τους φοιτητές να δηλώσουν συμμετοχή σε ΠΑ με ανακοίνωσή του κατά την διάρκεια συνήθως του εαρινού εξαμήνου, ή και κατά την διάρκεια όλου του έτους (όταν αυτό απαιτείται) δίνοντας οδηγίες για την εγγραφή στην αντίστοιχη δικτυακή πλατφόρμα.

Κατανομή Θέσεων ΠΑ

Με τη βοήθεια του Γραφείου ΠΑ ο φοιτητής επιλέγει θέσεις (κάνοντας αίτηση για τους φορείς που θεωρεί ότι τον ενδιαφέρουν και καλύπτουν τις προσδοκίες του) που αναρτώνται στις σελίδες του Γραφείου Πρακτικής ή σε δικτυακές πλατφόρμες όπως αυτή του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή το ATLAS.

Η τελική επιλογή ασκούμενου μπορεί να γίνει είτε από το ίδιο τον φορέα (όπου αυτό είναι δυνατόν) είτε από το Γραφείο ΠΑ με τον παρακάτω τρόπο:

  1. Οι φοιτητές ταξινομούνται βάσει των ακαδημαϊκών επιδόσεών τους.
  2. Ξεκινώντας από εκείνον με την καλύτερη ακαδημαϊκή επίδοση, σε κάθε φοιτητή αντιστοιχίζεται η πρώτη διαθέσιμη από τις επιλογές του με βάση τη σειρά προτίμησης που αυτός έχει επιλέξει.

Κριτήρια ακαδημαϊκών επιδόσεων είναι:

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η προσωρινή λίστα αντιστοιχίσεως ανακοινώνεται στους φοιτητές και δίδεται χρονικό περιθώριο αποδοχής 5 εργάσιμων ημερών. Ο φοιτητής μπορεί εντός του χρονικού ορίου αποδοχής να υποβάλλει ένσταση σχετικά με την αντιστοίχιση, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αναθεωρηθεί η αντιστοίχιση, διαφορετικά η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά.

Θέση της οποίας ο φοιτητής δεν θα αποδεχθεί την ανάθεση, μπορεί να δοθεί στον επόμενο φοιτητή της κατάταξης. Ο φοιτητής που δεν αποδέχεται τη θέση που του ανατέθηκε καταλαμβάνει κάποια από τις πλεονάζουσες θέσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι θέσεις της προσωρινής αντιστοίχισης.

Μετά την παρέλευση του χρονικού περιθωρίου αποδοχής, η αντιστοίχιση θεωρείται οριστική και ενημερώνονται οι φορείς για τα άτομα που επελέγησαν.

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης

Ο φοιτητής θα πρέπει να εκδώσει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και πριν την άσκηση υπογράφει Σύμβαση με το φορέα απασχόλησης. Ακολούθως αποκτά αριθμό λογαριασμού μισθοδοσίας, ΑΜΑ από το ΙΚΑ και αποστέλλει τη Σύμβαση στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση των στοιχείων του.

Όλες οι συνεννοήσεις για διάφορα πρακτικά ζητήματα, όπως ο τρόπος μετακίνησης, ωράριο κ.α. γίνονται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του φορέα.

Με την έναρξη της ΠΑ, ο Υπεύθυνος ενημερώνει τον ασκούμενο για το αντικείμενο των εργασιών του φορέα ή/και του τμήματος εκπόνησης της ΠΑ, καθώς και για κανονισμούς λειτουργίας που ισχύουν στο συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ, ο Υπεύθυνος καθοδηγεί τον ασκούμενο και φροντίζει ώστε αυτός να έλθει σε επαφή και με άλλους εργαζόμενους.

Ο ασκούμενος μπορεί σε όλη τη διάρκεια της ΠΑ να επικοινωνήσει με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και /ή τον Επιβλέποντα για θέματα που τον απασχολούν σε σχέση με την πορεία του εντός του φορέα.

Ο ασκούμενος σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο στο φορέα συμπληρώνει ειδική αναφορά προόδου. Μετά το πέρας της ΠΑ, ο ασκηθείς προσκομίζει τη Βεβαίωση Απασχόλησης και υποβάλλει την Αναφορά Προόδου στον επιβλέποντα και ακολούθως στο Γραφείο ΠΑ.

Ο Επιβλέπων μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο στο φορέα κατά τη διάρκεια ή μετά την ολοκλήρωση της ΠΑ για να ενημερωθεί για την πορεία του ασκούμενου.

Βαθμολόγηση Ασκουμένων

Στη λήξη της ΠΑ ο ασκηθείς φοιτητής παρουσιάζει τη δουλειά του σε ειδική ανοικτή διαδικασία (ημερίδα ΠΑ).

Εάν ο φοιτητής έχει επιλέξει την ΠΑ και ως μάθημα τότε η ΠΑ βαθμολογείται από τον επιβλέποντα με βάση τα έντυπα που συμπληρώνει ο φοιτητής στη διάρκεια προετοιμασίας (10%), τη μελέτη της αναφοράς προόδου (20%) και την εκτίμηση του έργου του φοιτητή μέσα από την ανάγνωση όλων των σχετικών εντύπων και την παρουσίαση (70%).

Αμοιβές Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Πανεπιστημίου Αιγαίου ασφαλίζει τον ασκούμενο κατά εργατικού ατυχήματος και τον αμείβει για διάστημα έως 3 μηνών, σύμφωνα με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του προγράμματος χρηματοδότησης.

Στις ειδικές περιπτώσεις παράτασης ΠΑ και ειδικά μετά τον 4ο μήνα γίνεται ασφάλιση του ασκουμένου αλλά δεν δίνεται αμοιβή από το εκάστοτε Πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Δίνεται βέβαια και η δυνατότητα αν ο φορέας το επιθυμεί, να ασφαλίσει ή αμείψει τον ασκούμενο αυτοτελώς.

Αξιολόγηση Πρακτικής Άσκησης

Το Γραφείο ΠΑ συλλέγει στοιχεία που αφορούν στην επιτυχία των στόχων του Τμήματος και προβαίνει σε ετήσια αξιολόγηση της ΠΑ.

Ειδικές Κατηγορίες Πρακτικής Άσκησης

Συνεχιζόμενη ΠΑ

Η Συνεχιζόμενη ΠΑ δίνει τη δυνατότητα εκπόνησης ΠΑ άνω της μιας φοράς. Απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν ήδη ασκηθεί. Φοιτητής μπορεί να ασκηθεί συνεχιζόμενα στον ίδιο φορέα εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Ο φορέας σε κάθε περίπτωση ενημερώνεται ότι ο φοιτητής πραγματοποιεί Συνεχιζόμενη ΠΑ.

Erasmus Placement

Το Πρόγραμμα Erasmus Placement αποτελεί παράλληλο θεσμό εκπόνησης ΠΑ σε χώρες της ΕΕ. Την ευθύνη διαχείρισης του Προγράμματος, έχει ο Τμηματικά Υπεύθυνος Καθηγητής και όλες οι διαδικασίες επιλογής φορέα, εντύπων, αμοιβής κλπ γίνονται από το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Συνοπτική παρουσίαση διαδικασίας Πρακτικής Άσκησης

Πριν την Πρακτική Άσκηση Στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης Μετά την Πρακτική Άσκηση
Στιγμιότυπα Πρακτικής Άσκησης