ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών

Γενικά

Η Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) αποσκοπεί στην άμεση διασύνδεση των θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών των φοιτητών και φοιτητριών με την πρακτική εφαρμογή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Τα πλεονεκτήματα της ΠΑ περιλαμβάνουν τη γνωριμία των ασκούμενων με τους φορείς εργασίας για την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας/προϋπηρεσίας και την εξοικείωσή τους με τις παραγωγικές διαδικασίες. Επίσης, συμβάλλει στη γνωριμία των Φορέων Απασχόλησης με εν δυνάμει υπαλλήλους και την αξιοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκομίζουν οι φοιτητές/φοιτήτριες στο Τμήμα Γεωγραφίας.

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί προαιρετικό μάθημα (επιλογής) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και αντιστοιχεί σε 2,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διεξαγωγή της ΠΑ μπορεί να γίνει με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ ή με χρηματοδότηση του Φορέα Απασχόλησης (εκτός ΕΣΠΑ).

Τα θέματα της ΠΑ ρυθμίζονται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης που ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας. Η διεξαγωγή της ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ συντονίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Διάρκεια – Περίοδος – Αντικείμενο Πρακτική Άσκησης

Η προτεινόμενη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι δύο μήνες, κατά τη θερινή περίοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρηματοδότησης εκτός ΕΣΠΑ μπορεί να αφορά μεγαλύτερο ή διαφορετικό χρονικό διάστημα. Σε περίοδο διεξαγωγής μαθημάτων, η ΠΑ πραγματοποιείται μόνο από φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν περιορισμένες υποχρεώσεις σε μαθήματα (π.χ. βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας) ή που η γενικότερη ακαδημαϊκή τους πορεία το επιτρέπει. Η ΠΑ δεν δικαιολογεί απουσία από προγραμματισμένες υποχρεώσεις μαθημάτων (εργαστήρια, ασκήσεις πεδίου κ.λπ.). Η Επιτροπή δύναται να μην επιτρέψει σε φοιτητή/τρια να διεξάγει ΠΑ αν κρίνει ότι αυτή επιβαρύνει τις σπουδές του/της.

Επιδίωξη του Τμήματος Γεωγραφίας είναι οι θέσεις που προσφέρονται από τους Φορείς Απασχόλησης στο πλαίσιο της ΠΑ, να σχετίζονται με τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που προάγει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα: (α) Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, (β) Ανθρωπογεωγραφία, (γ) Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου και (δ) Γεωπληροφορική.

 

Διεξαγωγή - Χρηματοδότηση Πρακτικής Άσκησης

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται:

  • Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ

  • Με χρηματοδότηση του Φορέα Απασχόλησης (εκτός ΕΣΠΑ)

  • Μέσω του Προγράμματος Erasmus+ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Η διαδικασία υλοποίησης της ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα: Πρακτική Άσκηση Φοιτητών με Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ

Χρηματοδότηση Φορέα Απασχόλησης

Η ΠΑ μπορεί να διεξαχθεί με αμοιβή των ασκούμενων από τον Φορέα Απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή οι βασικές ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από το Τμήμα Γεωγραφίας. Τα βήματα που ακολουθούν οι φοιτητές/τριες, αλλά και οι Φορείς Απασχόλησης, είναι τα ίδια με τα βήματα που περιγράφονται στον Οδηγό ΠΑ, όπως για στην περίπτωση πραγματοποίησης ΠΑ με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. Μοναδική διαφοροποίηση είναι ότι όπου αναφέρεται στον Οδηγό «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) Πανεπιστημίου Αιγαίου» ή «Γραφείο Πρακτικής Άσκησης», εννοείται «Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας».

Χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Γεωγραφίας έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ΠΑ σε φορείς στο εξωτερικό. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου επιχορηγεί ΠΑ από 2 έως 3 μήνες, ενώ οι φοιτητές/τριες μπορούν να παρατείνουν το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης άνω των 3 μηνών χωρίς επιχορήγηση (zero-grant). Λεπτομέρειες σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για ΠΑ στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus+, καθώς και με την ακολουθούμενη διαδικασία, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus+ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Χρήσιμα αρχεία - Συνδέσεις

 

Επικοινωνία

Για θέματα ΠΑ στο εσωτερικό με/χωρίς χρηματοδότηση ΕΣΠΑ:

  • Τμηματική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης: Αν. Καθηγήτρια Χρυσάνθη (Κρίστη) Πετροπούλου, email: christy.p@aegean.gr, τηλ. 22510-36476, γραφείο: 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας.

  • Αναπλ. Τμηματικός Υπεύθυνος: Αν. Καθηγητής Μιχάλης Βαΐτης, email: vaitis@aegean.gr, τηλ. 22510-36433, γραφείο: Ισόγειο κτηρίου Γεωγραφίας.

  • Γραφείο Πρακτικής Άσκησης: Ελευθερία Πασχαλίδου, email: gpa1@aegean.gr, τηλ. 22510-36778, γραφείο: 1.11, υπόγειο κτηρίου Γεωγραφίας.

Για θέματα ΠΑ στο εξωτερικό:

  • Τμηματικός Υπεύθυνος Erasmus: Επίκ. Καθηγητής Τhomas Tscheulin, email: t.tscheulin@geo.aegean.gr, τηλ. 22510-36463, γραφείο: 1ος όροφος κτηρίου Γεωγραφίας.

Ανκοινώσεις