ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

Study Regulations

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Εισαγωγικά
Β. Γενικές Προβλέψεις
Γ. Ειδικές Προβλέψεις
Δ. Πτυχιακή Εργασία
Ε. Βαθμός Πτυχίου
ΣΤ. Ειδικές Προβλέψεις για Μεταβατικά Προγράμματα Σπουδών
Ζ. Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1: Προααπαιτούμενα Μαθήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2: Οδηγίες για την Εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3: Λίστα Ελέγχου για Χάρτες

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας περιλαμβάνει ρυθμίσεις και προβλέψεις που αφορούν τη διεξαγωγή των Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωγραφίας. Εναρμονίζεται με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2083/92 καθώς και με αυτές του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εξειδικεύει και συμπληρώνει τις παραπάνω διατάξεις στην περίπτωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Τμήματος Γεωγραφίας όπως διαμορφώνονται μέσα από τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά (Π) (βλ. αντίστοιχη ενότητα του Οδηγού Σπουδών). Κάθε μάθημα προσφέρει 5 διδακτικές μονάδες. Εξαιρούνται τα μαθήματα «Αγγλικά» (ή «Γαλλικά»), «Πρακτική Άσκηση» και «Θερινό Σχολείο», τα οποία προσφέρουν 2.5 διδακτικές μονάδες.
 2. Η λήψη πτυχίου απαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση 23 Υποχρεωτικών, 12 ΚΕΥ και 11 Προαιρετικών μαθημάτων και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εργασία προσφέρει 10 διδακτικές μονάδες.
 3. Ο απαιτούμενος αριθμός διδακτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου είναι 240. Επειδή η πτυχιακή εργασία προσφέρει 10 διδακτικές μονάδες, ο αριθμός διδακτικών μονάδων από την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων είναι 230.
 4. Από το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών του και μετά, ο φοιτητής επιλέγει δύο από τις τέσσερις ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας που παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β1 αυτού του Κανονισμού για να εστιάσει σε θέματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο σε σχέση με άλλα. Από τις δύο ομάδες που επιλέγει ο φοιτητής, η μία χαρακτηρίζεται ως κύρια και η άλλη ως δευτερεύουσα. Ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει (και να δηλώσει για να παρακολουθήσει και να προαχθεί) 8 ΚΕΥ μαθήματα από την κύρια και 4 ΚΕΥ μαθήματα από τη δευτερεύουσα από ένα κατάλογο 10 ΚΕΥ μαθημάτων που ορίζεται ανά ομάδα (βλ. αντίστοιχη ενότητα του Οδηγού Σπουδών). Συνολικά, δηλαδή, ο φοιτητής παρακολουθεί 12 ΚΕΥ μαθήματα. Τέλος, ο φοιτητής παρακολουθεί 11 προαιρετικά μαθήματα που επιλέγει είτε από την κατηγορία των προαιρετικών μαθημάτων (βλ. αντίστοιχη ενότητα του Οδηγού Σπουδών) είτε από τα ΚΕΥ όλων των ομάδων.
 5. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγράφονται οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο είναι 6.
 6. Το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών προσδιορίζει τα υποχρεωτικά, τα ΚΕΥ και τα προαιρετικά μαθήματα στα οποία έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο. Δεν είναι υποχρεωτικό να εγγράφονται οι φοιτητές σε όλα τα μαθήματα του αντίστοιχου (τρέχοντος) εξαμήνου. Αν, π.χ., έχουν εκκρεμή μαθήματα από τα προηγούμενα εξάμηνα, τότε, σε ένα δεδομένο εξάμηνο, μπορεί να εγγραφούν στα μαθήματα των προηγούμενων εξαμήνων μέχρι να συμπληρώσουν τον μέγιστο αριθμό των 6.
 7. Τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσδιορίζονται στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώνονται.
 8. Για επιλεγμένα υποχρεωτικά και ΚΕΥ μαθήματα, προβλέπονται προαπαιτούμενα μαθήματα (βλ. αντίστοιχη ενότητα του Οδηγού Σπουδών). Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να ολοκληρώσει με επιτυχία πρώτα τα προαπαιτούμενα μαθήματα για να εγγραφεί στα αντίστοιχα υποχρεωτικά ή προαιρετικά μαθήματα.
 9. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει δύο (2) εκπαιδευτικές εκδρομές κατά τη διάρκεια της τετραετούς περιόδου των σπουδών. Η πρώτη (εσωτερικού), η οποία γίνεται στα πλαίσια του μαθήματος του 6ου εξαμήνου «Γεωγραφία της Ελλάδος», είναι υποχρεωτική και υπόκειται σε απαιτήσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τα μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος και οργάνωσης της εκδρομής. Η δεύτερη (εξωτερικού), η οποία προγραμματίζεται για το 8ο εξάμηνο, είναι προαιρετική.
 10. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα υποχρεωτικό μάθημα του εξαμήνου του (στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο και στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου), εγγράφεται ξανά στο εξάμηνο που προσφέρεται το μάθημα. Τότε, ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι διδακτικές μονάδες του τρέχοντος εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα (τα οποία μπορεί να έχουν αλλάξει σε σχέση με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών εισαγωγής του φοιτητή).
 11. Αν κάποιος φοιτητής δεν ολοκληρώσει με επιτυχία και με τις εξετάσεις Σεπτεμβρίου ένα προαιρετικό μάθημα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών, μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο προαιρετικό μάθημα, στο οποίο εγγράφεται σε επόμενο εξάμηνο.
 12. Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας επιτρέπεται να επιλέγουν το πολύ 4 συνολικά μαθήματα από τα Προγράμματα Σπουδών των άλλων τμημάτων για να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων και διδακτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εγγραφεί το πολύ σε 2 μαθήματα από άλλα τμήματα κάθε εξάμηνο Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται για το Τμήμα Γεωγραφίας ως προαιρετικά (άσχετα αν για τα άλλα τμήματα μπορεί να είναι υποχρεωτικά).
 13. Οι δηλώσεις εγγραφής στα μαθήματα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την περίοδο εγγραφών η οποία καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
 14. Δεν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις ένας φοιτητής σε μάθημα στο οποίο δεν έχει εγγραφεί κατά την περίοδο των εγγραφών του εξαμήνου που ανήκει το συγκεκριμένο μάθημα.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Φοιτητές ανωτέρων εξαμήνων μπορούν να εγγραφούν σε ΚΕΥ ή Προαιρετικά μαθήματα κατωτέρων εξαμήνων. Το αντίστροφο δεν ισχύει: δηλαδή, φοιτητές κατωτέρων εξαμήνων δεν μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα (υποχρεωτικά, ΚΕΥ ή προαιρετικά) ανωτέρων εξαμήνων.
 2. Φοιτητές του 9ου εξαμήνου έχουν δικαίωμα να δώσουν εξετάσεις στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου σε μαθήματα που οφείλουν και του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 7 του Ν.2083/92). Σε περίπτωση αποτυχίας του στις εξετάσεις του Ιανουαρίου σε μάθημα του εαρινού εξαμήνου, ο σπουδαστής εγγράφεται και παρακολουθεί ξανά το μάθημα.
 3. Βελτίωση βαθμολογίας: Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν είναι ικανοποιημένος με την βαθμολογία του σε ένα μάθημα, την πρώτη φορά που το παίρνει, έχει το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις μία ακόμα φορά για βελτίωση της βαθμολογίας. Η διαδικασία έχει ως εξής: Το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο συγκεκριμένο μάθημα, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για βελτίωση βαθμολογίας. Στην αίτηση αναφέρεται ο τίτλος του μαθήματος, το εξάμηνο στο οποίο προσφέρθηκε και ο βαθμός του φοιτητή στο μάθημα. Η εξέταση για τη βελτίωση της βαθμολογίας γίνεται μόνο κατά την εξεταστική περίοδο των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.
 4. Ο τελικός βαθμός του μαθήματος στο οποίο γίνεται βελτίωση βαθμολογίας είναι αυτός που παίρνει ο φοιτητής κατά τη δεύτερη εξέταση (του Σεπτεμβρίου), άσχετα αν είναι μικρότερος από τον αρχικό βαθμό ή και κάτω του προβιβάσιμου ορίου του 5.
 5. Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για βελτίωση βαθμολογίας για ένα (1) μόνο μάθημα ανά εξάμηνο. Δηλαδή, για τη διάρκεια της κανονικής φοίτησης των 8 εξαμήνων, οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να ζητήσουν βελτίωση βαθμολογίας σε 8 μαθήματα συνολικά.
 6. Για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν ισχύει η πρόβλεψη για βελτίωση βαθμολογίας.
 7. Στο τέταρτο (4ο) έτος των σπουδών τους (7ο και 8ο εξάμηνο), οι φοιτητές έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν και να επανεξετασθούν σε τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τους με σκοπό τη βελτίωση της αρχικής βαθμολογίας τους στα μαθήματα αυτά.
 8. Για φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους επί μακρό χρονικό διάστημα και επανέρχονται, ισχύει το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Μετά από αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος, η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών εξετάζει την ισοδυναμία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της πρώτης εγγραφής τους τα οποία έχουν περάσει επιτυχώς με και τα αντιστοιχεί σε μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος.
 9. Για το προαιρετικό μάθημα « Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη» («Διάλεξη» από εδώ και στο εξής) ισχύουν τα παρακάτω:
  • Ο φοιτητής εγγράφεται στο μάθημα «Διάλεξη» στο 7ο εξάμηνο των σπουδών του. Με την εγγραφή του ορίζει συγχρόνως τον επιβλέποντα καθηγητή της Διάλεξης καθώς και το θέμα του.
  • Το θέμα της Διάλεξης θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό της Πτυχιακής Εργασίας
  • Η παρουσίαση της Διάλεξης θα πρέπει να γίνεται διαφορετική ημερομηνία από αυτήν της πτυχιακής
  • Επειδή η Διάλεξη είναι μάθημα του χειμερινού εξαμήνου, η παρουσίαση της θα πρέπει να γίνεται μέσα στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη εξέτασης, η παρουσίαση θα γίνεται κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου (όπως ισχύει και για όλα τα άλλα μαθήματα).
  • Για να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση ορισμένων μελών ΔΕΠ με φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν να εκπονήσουν Διάλεξη μαζί τους, οι φοιτητές προτείνουν κατά σειρά προτεραιότητας τους επιβλέποντες καθηγητές. Μετά το πέρας των εγγραφών, ελέγχεται η ισοκατανομή των φοιτητών σε μέλη ΔΕΠ και γίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις.

Δ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Η πτυχιακή εργασία (Π.Ε.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.
 2. Η Π.Ε. τυπικά εκπονείται κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών. Συνιστάται, ωστόσο, η ουσιαστική ενασχόληση του φοιτητή να αρχίζει τουλάχιστο ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο ενωρίτερα.[1]
 3. Η Π.Ε. εργασία εκπονείται κατά προτίμηση ατομικά. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν συναίνεσης του επιβλέποντα καθηγητή, είναι δυνατή η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας απο ομάδα 2 ή περισσοτέρων ατόμων. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε:
  • εκτεταμένη έρευνα πεδίου
  • επεξεργασία μεγάλου όγκου στατιστικών, χαρτογραφικών κλπ δεδομένων σε ΗΥ
  • ταξίδια σε άλλες περιοχές της χώρας για συλλογή δεδομένων
  • συνδυασμό των πιο πάνω.
 4. Δικαίωμα εγγραφής στο μάθημα “Πτυχιακή Εργασία” στο 8ο, ή μεταγενέστερα εξάμηνα (9ο, 10ο, κ.λ.π.), εξάμηνο έχουν φοιτητές που οφείλουν το πολύ 5 μαθήματα. Για να έχει όμως ο φοιτητής δικαίωμα παρουσίασης - εξέτασης της Π.Ε. του, θα πρέπει να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή να οφείλει το πολύ ένα (1) μάθημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, προϋπόθεση για την παρουσίαση/εξέταση της πτυχιακής εργασίας είναι να έχει περάσει ο σπουδαστής όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών.
 5. Η παρουσίαση της Π.Ε. πρέπει να γίνεται στα πλαίσια μιας από τις τρεις (3) εξεταστικές περιόδους και το αργότερο δύο εβδομάδες μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου.
 6. Το θέμα της Π.Ε. δηλώνεται με αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την εγγραφή του στο 8ο (ή μεταγενέστερο) εξάμηνο σπουδών. Στην αίτηση αναφέρονται: (α) To θέμα της Π.Ε., και (β) το όνομα του επιβλέποντα [2] ή των επιβλεπόντων σε περίπτωση που το θέμα εντάσσεται σε περισσότερα του ενός γνωστικά πεδία. Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης Π.Ε. η Γενική Συνέλευση του Τμήματος επικυρώνει την κατανομή θεμάτων Π.Ε. ανά επιβλέποντα. Ο κατάλογος με τα θέματα των πτυχιακών εργασιών αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος.
 7. Όταν ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον φοιτητή, θεωρεί ότι η πτυχιακή εργασία έχει ολοκληρωθεί, ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία αίτηση με την οποία ζητά να καθορισθεί η ημερομηνία παρουσίασης και εξέτασης της μέσα στο επόμενο 15θήμερο. Ο κατάλογος με τις παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος.
 8. Ο επιβλέπων σε συνεργασία με τον φοιτητή, καθορίζει τα άλλα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής των οποίων τα διδακτικά ή ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εντάσσονται στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο της Π.Ε. Η σύνθεση της εξεταστικής επιτροπής οριστικοποιείται από την Γ.Σ. του Τμήματος κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα δύο (2) μήνες πριν την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. Είναι δυνατόν στην επιτροπή να συμμετέχει ένας «εξωτερικός» εξεταστής (διδάσκοντες από άλλα Τμήματα του Πανεπ. Αιγαίου ή και άλλα ΑΕΙ της χώρας) εφ’ όσον κριθεί τούτο αναγκαίο για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εργασίας.
 9. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης, ο φοιτητής πρέπει να παραδώσει ισάριθμα αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας του στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, ταυτόχρονα με την αίτηση για παρουσίαση που υποβάλλεις τη Γραμματεία.
 10. Μετά την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής ενσωματώνει διορθώσεις και σχόλια που του έχουν γίνει πιθανά από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, και μέσα σε διάστημα 15 ημερών υποβάλλει πέντε (5) αντίγραφα της πτυχιακής εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος.
 11. Η υποστήριξη της Π.Ε. είναι προφορική ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανώς διδασκόντων-παρατηρητών. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δεχθεί διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και εποικοδομητική κριτική από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ή και από άλλους παριστάμενους διδάσκοντες του Τμήματος ή και άλλων Τμημάτων. Τη συζήτηση με αφορμή την υποστήριξη της Π.Ε. συντονίζει ο επιβλέπων.
 12. Κατά την ημέρα της παρουσίασης, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει για τη βαθμολόγηση της εργασίας η οποία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο αν πληρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις.
 13. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμούνται αφ’ ενός μεν η ποιότητα της Π.Ε. και αφ’ ετέρου η υποστήριξή της. Ο βαθμός της Π.Ε. υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 14. Ο ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός που μπορεί να πάρει μια Π.Ε. είναι το 6. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας του και επανάληψης της μετά από αίτησή του στη Γραμματεία του Τμήματος. Η παρουσίαση της βελτιωμένης Π.Ε. δεν μπορεί να γίνει σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 μηνών. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο φοιτητής με αίτησή του στη Γραμματεία ζητά νέο θέμα στην ίδια ή σε άλλη γνωστική περιοχή, με τον ίδιο ή άλλο επιβλέποντα, και εγγράφεται εκ νέου στο μάθημα “Πτυχιακή εργασία” την περίοδο εγγραφής στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
 15. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα μία (1) μόνο φορά να αλλάξει θέμα της πτυχιακής εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος με το νέο θέμα της πτυχιακής εργασίας. Η Γραμματεία ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για την αλλαγή του θέματος και ζητά την επικύρωση της. Μετά την έγκριση της αλλαγής, η διαδικασία για την εκπόνηση της πτυχιακής με το νέο θέμα είναι όπως περιγράφηκε παραπάνω.
 16. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα μία (1) μόνο φορά να αλλάξει επιβλέποντα καθηγητή με ταυτόχρονη, όμως, αλλαγή θέματος της πτυχιακής εργασίας. Για την αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή, ο φοιτητής πρέπει να υποβάλλει τεκμηριωμένη αίτηση στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος η οποία αποφασίζει ανάλογα. Αν εγκριθεί η αλλαγή του επιβλέποντα, ισχύουν όσα προβλέπει το άρθρο 15 περί αλλαγής θέματος πτυχιακής εργασίας.

Οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνονται στο Παράρτημα Β2 αυτού του Κανονισμού.

[1] Ο φοιτητής διευκολύνεται αν έχει από προηγούμενα εξάμηνα εντοπίσει το γενικότερο γνωστικό πεδίο του θέματος της Π.Ε. του, έχει έρθει σε επαφή με τον αντίστοιχο διδάσκοντα και έχει αρχίσει να συλλέγει και μελετά τη σχετική βιβλιογραφία.

[2] Και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση μεταξύ φοιτητή και επιβλέποντα.

Ε. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Ο υπολογισμός του βαθμού πτυχίου γίνεται έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.1268/82 (ΦΕΚ 87 Α’ ) όπως συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.1674/86 (ΦΕΚ 203 τ.Α’)
 2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 του Ν.1268/82 (ΦΕΚ 87 τ.Α’) και την Υ.Α. Β3/2166/87(ΦΕΚ 308/18.06.87, τ.Β’)

, με βάση τις οποίες για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που θα εισαχθούν στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 87-88 και μετά λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί όλων των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου (άρθρο 25 παρ.12 Ν.1268/820), καθώς και της διπλωματικής εργασίας, όπου αυτή προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών.

Για τον υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου των φοιτητών που εισάγονται στα ΑΕΙ από το ακαδημαϊκό έτος 87-88 και εντεύθεν πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος επί ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται συντελεστής βαρύτητας του μαθήματος, και το άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων αυτών.

Οι συντελεστές βαρύτητας κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και υπολογίζονται ως εξής:

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 1. Υποχρεωτικά ή ΚΕΥ μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών τα οποία καταργούνται ή μεταφέρονται σε άλλο εξάμηνο, αντικαθίστανται από άλλα μαθήματα τα οποία προτείνει ο/η διδάσκων/ουσα που τον/την αφορούν και τα οποία εγκρίνει η ΓΣ του Τμήματος.
 2. Για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν αποτύχει σε μάθημα το οποίο έχει καταργηθεί και είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν ξανά, ισχύει η ύλη και οι γενικότερες απαιτήσεις του μαθήματος το οποίο αντικαθιστά αυτό που έχει καταργηθεί.

Ζ. ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για κατατακτήριες εξετάσεις στο Τμήμα Γεωγραφίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Ζ1. Κατηγορίες πτυχιούχων κατάταξης

 1. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και Ανώτερων Σχολών: Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων τμημάτων ΑΕΙ εσωτερικού και ισότιμων ιδρυμάτων του εξωτερικού καθώς και των παραγωγικών Σχολών Αξιωματικών και Σωμάτων Ασφαλείας, ορίζεται σε 3% επί του αριθμού των εισακτέων στο Τμήμα Γεωγραφίας.
 2. Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων: Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων ΤΕΙ ορίζεται σε 5% επί του αριθμού των εισακτέων.
 3. Πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών: Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε 2% επί του αριθμού των εισακτέων .
 4. Πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών: Το ποσοστό κατατάξεων πτυχιούχων διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε 1% επί του αριθμού των εισακτέων .

Ζ2. Διαδικασία Κατάταξης

Η επιλογή θα γίνει με εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν με βάση τα οριζόμενα από τη σχετική υπουργική απόφαση, στα εξής μαθήματα:

Πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Ζ3. Δικαιολογητικά Κατάταξης

Υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας από 1-15 Νοεμβρίου κάθε έτους από τον ίδιο τον πτυχιούχο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του τα εξής:

Για μετεγγραφές από άλλα Τμήματα στο Τμήμα Γεωγραφίας ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 2005-06
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΊΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΓΠ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΥ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
Πολυμεταβλητή Ανάλυση ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Χωρική Στατιστική ΙΙ ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
ΣΓΠ: Εφαρμογές ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΓΠ
Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θεματική Χαρτογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία – Υδρολογία, Χαρτογράφηση ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ II/ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μια μηχανιστική «συρραφή» υπαρχουσών μελετών, βιβλίων, άρθρων, στοιχείων κλπ πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Επίσης δεν μπορεί να είναι περιγραφική. Πρέπει να είναι ερευνητική (με υποθέσεις εργασίας ή ερωτήματα προς διερεύνηση, μέθοδο, αναλυτικό τμήμα και συμπεράσματα). Με άλλα λόγια, πρέπει να εμπεριέχει ένα στοιχείο προσωπικής συμβολής του φοιτητή. Γενικά, κατά την εκπόνηση της Π.Ε. ο φοιτητής ενεργοποιείται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  • Εφαρμόζει ή επαναλαμβάνει, για καλύτερη αφομοίωση, ποικίλες γνώσεις και μεθόδους που απόκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του
  • Συνηθίζει στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών πληροφορίας που ανοίγουν το δρόμο προς την έρευνα ή προς την επαγγελματική σταδιοδρομία
  • Εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο στα πλαίσια μιας βασικά ερευνητικής διαδικασίας
 2. Η Π.Ε. εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή και στοχεύει στο να αναπτυχθούν απ’ αυτόν δόκιμες επιστημονικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μηχανιστική εφαρμογή οδηγιών του επιβλέποντα χωρίς τουλάχιστον κριτική θεώρηση/ανάλυσή τους από πλευράς φοιτητή.
 3. Ο φοιτητής συνεννοείται με τον επιβλέποντα για τον τρόπο εργασίας και παρακολούθησης του θέματός του. Αναμένεται γενικά από το φοιτητή η διάθεση σημαντικού απο το χρόνο του για μια σειρά ενεργειών όπως:
  • για τη μελέτη της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας
  • για την ανεύρεση και επεξεργασία στατιστικού και άλλου πληροφοριακού υλικού σχετικού με το θέμα του
  • για διενέργεια επιτόπιας, πιθανότατα, έρευνας (εργασία πεδίου)
  • για την επεξεργασία και την τελική συγγραφή της εργασίας.
 4. Συνιστάται ο φοιτητής να προγραμματίζει έτσι το χρόνο του ώστε οι δύο τελευταίοι μήνες πριν την ημερομηνία παρουσίασης να αφιερώνονται αποκλειστικά στον τελικό έλεγχο και συγγραφή της εργασίας.
 5. Το μέγεθος της εργασίας εναπόκειται στην κρίση του φοιτητή και σχετίζεται με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του θέματος. Συνιστάται, γενικά, να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες εργασίες. Ένα μέγεθος 100 το πολύ σελίδων 1,5 διαστήματος γραμματοσειρών Η/Υ θα ήταν ενδεδειγμένο, χωρίς αυτό να αποτελεί περιοριστικό κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθός της.
 6. Η εργασία πρέπει να παραδίδεται απαραιτήτως γραμμένη σε ΗΥ και δεμένη σε μέγεθος DIN A4. Στο εξώφυλλο θα πρέπει να περιέχονται κατά σειρά (από πάνω προς τα κάτω):
  • ο λογότυπος του Πανεπιστημίου και του Τμήματος,
  • ο τίτλος της εργασίας,
  • το ονοματεπώνυμο του φοιτητή
  • το όνομα του επιβλέποντα
  • ο χρόνος κατάθεσής της
 7. Σε περίπτωση που περιέχονται μεγάλοι χάρτες (μεγαλύτεροι από DIN A3), θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστό ντοσιέ μαζί με το κυρίως τεύχος της εργασίας.
 8. Η εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και μελετών. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνεται:
  • Πρόλογος
  • Πίνακας περιεχομένων
  • Κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων, σχεδίων και χαρτών
  • Περίληψη
  • Προαιρετική Περίληψη σε μια διεθνή γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
  • Εισαγωγή
  • Κυρίως κείμενο (Κεφάλαια – Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση)
  • Συμπεράσματα-Προτάσεις (εάν υπάρχουν)
  • Βιβλιογραφία
  • Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)
 9. Στον πρόλογο (μεγ. μια σελίδα) ο φοιτητής αναφέρεται στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας του. Επίσης καταγράφονται ευχαριστίες προς όλους εκείνους που με τον ένα ή άλλο τρόπο συνέβαλλαν στην υλοποίηση της εργασίας (διδάσκοντες, στελέχη οργανισμών, ενδεχομένως ερωτώμενοι, κλπ).
 10. Στην περίληψη δίνεται μια σαφής και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, της μεθόδου και των συμπερασμάτων της εργασίας σε μία το πολύ σελίδα.
 11. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο και ο στόχος της εργασίας, καθώς και η συμβολή της είτε στην επίλυση συγκεκριμένου γεωγραφικού προβλήματος της πραγματικότητας ή στον έλεγχο μιας ερευνητικής υπόθεσης, ή στη γενικότερη κριτική και ανάπτυξη της γνώσης. Αναφέρεται επίσης ο προβληματισμός που προκάλεσε την ανάγκη επεξεργασίας του συγκεκριμένου θέματος, τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (ή υποθέσεις) προς έλεγχο και διερεύνηση, καθώς και η μεθοδολογία προσέγγισής τους. Κατόπιν παρατίθεται μια μικρή περιγραφή (3-4 σειρές) του κάθε κεφαλαίου. Τέλος, επισημαίνονται οι αντικειμενικές δυσκολίες που τυχόν προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας και αιτιολογείται η επιστημονική και κοινωνική σκοπιμότητά της.
 12. Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια (κεφ. 1, κεφ. 2, κοκ) κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ενότητα και τα οποία έχουν μεταξύ τους μια λογική αλληλουχία στην εξέλιξη της εργασίας. Τα κεφάλαια μπορούν να χωρίζονται σε υποκεφάλαια και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα (π.χ. 3.1, 3.1.1). Στα κεφάλαια περιλαμβάνεται το κυρίως αναλυτικό τμήμα της εργασίας. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία πρέπει να γίνονται απευθείας μέσα στο κείμενο με το σύστημα Harvard, π.χ. (βλ. Massey 1984: 145-147), ενώ η πλήρης αναφορά στο κάθε βιβλίο γίνεται στο τέλος της εργασίας, στη βιβλιογραφία. Δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά στοιχεία, σχόλια κλπ παρατίθενται σε αριθμημένες υποσημειώσεις στο τέλος κάθε σελίδας.
 13. Στα συμπεράσματα-προτάσεις περιλαμβάνονται τα κύρια ευρήματα της εργασίας, αιτιολογημένες απόψεις και προτάσεις (αν η εργασία έχει και χαρακτήρα εφαρμογής).
 14. Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλα τα έργα (βιβλία, μελέτες, άρθρα, εισηγήσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα οργανισμών, κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας του. Η παράθεση γίνεται κατά αλφαβητική σειρά ονόματος συγγραφέα. Πιο αναλυτικά παρατίθενται:
  • το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων ή του φορέα
  • χρονολογία έκδοσης
  • τίτλος έργου
  • λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία.
 15. Παραδείγματα:
  • ECONOMIST, Jan. 18-24, 1997 (Global Economy, Local Mayhem?), pp. 13-14 (περίπτωση ανάλυσης στον περιοδικό τύπο).
  • Hadjimichalis, C. (1993) The Fringes of Europe And EC Integration: A View From The South. Στο: Greece In Europe: Spatial Planning And Regional Policy Towards The Year 2000, Proceedings of International Conference, Athens 1993, pp. 1-30. (περίπτωση εισήγησης δημοσιευμένης σε πρακτικά συνέδριου).
  • Leontidou, L. (1990) The Mediterranean City in Transition. Cambridge, Cambridge University Press. (περίπτωση βιβλίου)
  • OECD (1990) Historical Statistics 1960-1988. Paris (περίπτωση στατιστικού εντύπου)
  • Powell, W.W. (1990) Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behaviour 12: 295-336. (περίπτωση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό)
  • ΤΟ ΒΗΜΑ, 8-2-1998 (Οι μύθοι της παγκοσμιοποίησης), σ. Α18. (περίπτωση ανάλυσης στον ημερήσιο τύπο)
  • ΥΠΕΧΩΔΕ, (1984) Ν. Αχαϊας: Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης. Aθήνα. (περίπτωση μελέτης φορέα)
  • ΦΕΚ 33Α/14-3-1983 (Ν. 1337/83 για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, την οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις). (Περίπτωση κρατικού ντοκουμέντου)
 16. Σε παραρτήματα μπορούν γενικά να μπαίνουν διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή και συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με αυτή καθ’ εαυτή την εργασία.
 17. Οι πίνακες, τα διαγράμματα, τα σχήματα, οι χάρτες και οι τυχόν εικόνες (φωτογραφίες) φέρουν δική τους αυτοτελή αρίθμηση -που σχετίζεται με την αρίθμηση του κεφαλαίου στο οποίο εντάσσονται- καθώς και επεξηγηματικό τίτλο (λεζάντα). Η αναφορά στους πίνακες, διαγράμματα κλπ γίνεται μέσα στο κείμενο, πχ (βλ. Πιν. 3.1, Διάγραμμα 3.5). Οι πίνακες, τα διαγράμματα κλπ μπορούν να τοποθετούνται είτε κατ’ ευθείαν μέσα στο κείμενο είτε σε παράρτημα, κατά την κρίση του φοιτητή. Στο κάτω μέρος κάθε ενός απο τα παραπάνω, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η πηγή απο την οποία ο φοιτητής συνέλεξε τα στοιχεία αυτά.
 18. Παραδείγματα:
  • Πηγή: ΚΕΠΕ, Διαπεριφερειακή Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα 1995, σελ. 134 (σε περίπτωση παράθεσης αυτούσιου πίνακα/ διαγράμματος/ χάρτη).
  • Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1986, Αθήνα 1987, σελ. 446 (σε περίπτωση που με βάση δοσμένο πίνακα/διάγραμμα κάνουμε δική μας επεξεργασία σε πίνακα/διάγραμμα/ χάρτη)
  • Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία του πίν. 3.7 (σε περίπτωση που με βάση δικό μας πίνακα δημιουργούμε άλλο πίνακα/ διάγραμμα/ χάρτη)
  • Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση έρευνα πεδίου (σε περίπτωση που δημιουργούμε πίνακα/διάγραμμα/χάρτη με βάση στοιχεία που έχουμε συλλέξει σε έρευνα πεδίου –πχ ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις)
  • Πηγή: Νational Geographic, No. 1233, φωτ. 32 (σελ. 49) (σε περίπτωση που παραθέτουμε αυτούσια μια φωτογραφία απο έντυπο).
  • Πηγή: Δική μας φωτογράφηση
 19. Οι πίνακες και τα διαγράμματα συνιστάται να δημιουργούνται σε ΗΥ με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού . Οι χάρτες, εάν υπάρχουν, συνιστάται να είναι σχεδιασμένοι σε ΗΥ (GIS). Σε ενάντια περίπτωση, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με βάση τις αρχές της τεχνικής σχεδίασης. Παρακάτω δίνονται οδηγίες για το σχεδιασμό των χαρτών.
 20. Άλλα σχήματα (π.χ. σκίτσα, σκαριφήματα, κλπ,) μπορεί να είναι σχεδιασμένα με το χέρι και με τη δέουσα προσοχή που αρμόζει στον επιστημονικό χαρακτήρα της Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΡΤΩΝ – ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τίτλος/υπόμνημα/όρια

Κείμενο

Σχήματα – Υπόβαθρο

Γενικό περίγραμμα, Οπτική ισορροπία

Συμβολισμός

Γενικές Πληροφορίες που αναφέρονται σε όλους τους χάρτες