ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

Έρευνα

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος συγκροτείται αθροιστικά «από τα κάτω», αποτελούμενη από ερευνητικές κατευθύνσεις ή άξονες, που συγκροτούνται ad hoc από ομάδες μελών ΔΕΠ με συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα και που αναπτύσσουν ερευνητικά δίκτυα είτε μεταξύ τους ή με ερευνητές από άλλα ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Η ερευνητική δραστηριότητα στο Τμήμα αφορά ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ανθρωπογεωγραφία και στην ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών φαινομένων, στη φυσική γεωγραφία και στη διαχείριση του περιβάλλοντος, στην αειφόρο ανάπτυξη και στον σχεδιασμό του χώρου, στη χαρτογραφία και στη γεω-πληροφορική τεχνολογία, και στη γεωγραφική εκπαίδευση. Επιπλέον το ερευνητικό έργο του Τμήματος αντανακλάται και από τις διακρίσεις των μελών ΔΕΠ.