ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 2-4 Ιουνίου 2021

Σύλλογος του Τμήματος Γεωγραφίας "ΠΙΤΤΑΚΟΣ"

Ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1994 από τους πρώτους φοιτητές που εισήχθησαν στο τμήμα Γεωγραφίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1994-95 . Πρόκειται για το πρωτοβάθμιο συλλογικό όργανο των φοιτητών του Τμήματος Γεωγραφίας. Ανώτατο όργανό του είναι η Γενική Συνέλευση. Η διοίκηση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Σύλλογος Φοιτητών λειτουργεί κάτω από τους όρους που προβλέπονται από το καταστατικό του και εκλέγει τους νόμιμους εκπροσώπους του στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο Τμήμα αυτομάτως εγγράφονται και στο Σύλλογο, όπου τους δίνεται η δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στα διάφορα ζητήματα που απασχολούν το Τμήμα Γεωγραφίας. Το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους πραγματοποιούνται οι φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Συλλόγου . Σκοπός του Δ.Σ. είναι η εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) του Συλλόγου Φοιτητών. Στην 1η Τακτική Γ.Σ. του Συλλόγου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εκλέγονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Φοιτητών στις Επιτροπές του τμήματος Γεωγραφίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωγραφίας μπορούν να γίνουν μέλη της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδας (Ε.ΓΕΩ). Η Ένωση ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 και σύμφωνα με το καταστατικό της, σκοποί της είναι:

  1. Η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των μελών της Ένωσης, και η μέσω αυτής αναβάθμιση του επιστημονικού τους έργου.
  2. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η συμμετοχή τους σε κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη της γεωγραφικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
  3. Η διαρκής επιμόρφωση και επιστημονική κατάρτιση των μελών της και η διάδοση και προαγωγή της γεωγραφικής επιστήμης.