ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022

Μεταδιδακτορικές Σπουδές

Σxέδιο Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου

Άρθρο 1: Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας (ΜΕ) στο Τμήμα Γεωγραφίας (ΤΓ) του Πανεπιστήμιου Αιγαίου (ΠΑ)

Το ΤΓ παρέχει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις κείμενες διατάξεις και τους σχετικούς κανονισμούς του ΠΑ τη δυνατότητα διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει.
Βασικοί στόχοι της διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνα στο ΤΓ του ΠΑ είναι οι ακόλουθοι:

 • Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστήμης της Γεωγραφίας, καθώς και της έρευνας και των εφαρμογών αυτής.
 • Η επέκταση των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής  των ερευνητών/ τριών σε νέες επιστημονικές κατευθύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.
 • Η ανάπτυξη νέων ερευνητικών περιοχών στο Τμήμα, συναφών με την περιοχή διατριβής του/ της ερευvητή/ τριας.
 • Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής διάκριση του ερευνητικού έργου του ΤΓ.

Άρθρο 2: Αρμόδια Όργανα για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας και Διαδικασία έγκρισης πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

2.1.Αρμόδια Όργανα

Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ)του ΤΓ.

2.2. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Η δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση ΜΕ εγκρίνεται με απόφαση της ΓΣΕΣ, μετά από εισήγηση Καθηγητή/ τριας του ΤΓ. Η εισήγηση χρειάζεται να είναι αναλυτικά τεκμηριωμένη ως προς τις ερευνητικές ανάγκες που χρειάζεται να καλυφθούν στο Τμήμα από τον/την υποψήφιο/ α μεταδιδακτορικό/ή ερευvητή/ τρια. Η παραπάνω πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΤΓ.

Κατ' εξαίρεση, προβλέπεται η δυνατότητα αποδοχής μεταδιδακτορικού ερευνητή/ τριας, χωρίς διαδικασία δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα με υποβολή αίτησης προς τη ΓΣΕΣ, εφόσον ο/η ενδιαφερόμενος/ η πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, διαθέτει αποδεδειγμένα επιστημονικό προφίλ υψηλού επιπέδου, υποβάλλει ενδιαφέρουσα ερευνητική πρόταση και έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή ΜΕ.

Για την αποδοχή του/ της μεταδιδακτορικού ερευνητή/ τριας είτε κατόπιν διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε χωρίς τη διαδικασία αυτή (δηλ. με την υποβολή αίτησης από τον/ την ενδιαφερόμενο/ η στο Τμήμα) απαιτείται απόφαση ΓΣΕΣ, μετά από γραπτή εισήγηση της Επιτροπής Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του ΤΓ, στην οποία θα μετέχει κάθε φορά ο/ η προτεινόμενος/ η από τον/ την υποψήφιο Επιβλέπων/ ουσα.

Άρθρο 3ο: Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

3.1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση ΜΕ  έχουν κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου  σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του ΤΓ και σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης ΜΕ.

3.2.Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • Συστατική επιστολή από Καθηγητή/ τρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
 • Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε πολύ καλό επίπεδο  εκ της οποίας εξαιρούνται όσοι έχουν εκπονήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην αγγλική γλώσσα.
 • Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων  Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος AEI/ Πανεπιστημίου της ημεδαπής η ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής.
 • Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, στην οποία αναφέρεται ο/ η Καθηγητής/ τρια του ΤΓ υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/ η ενδιαφερόμενος/ η να εκπονήσει ΜΕ (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης AEI/ Πανεπιστημίου της  ημεδαπής  η  ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της  αλλοδαπής (αν υπάρχει).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).
 • Κατάλογος  επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί εκ των οποίων τουλάχιστον δύο να έχουν δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, συναφές με τα αντικείμενα που θεραπεύει το ΤΓ, κατόπιν κρίσης.
 • Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας σύμφωνα με το Υπόδειγμα και τις προδιαγραφές του σχετικού κανονισμού του ΠΑ στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/ η υποψήφιος/ο επιθυμεί να εκπονήσει την εν λόγω έρευνα στο ΤΓ (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα).

Άρθρο 4:   Αξιολόγηση  των αιτήσεων υποψηφιότητας

Η Γραμματεία του ΤΓ, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε υποψηφιότητας, αρχειοθετεί και καταχωρεί τις αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου. Στη συνέχεια προβαίνει σε τυπικό έλεγχο και έλεγχο πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και προωθεί τις αιτήσεις στην Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, στην οποία συμμετέχει κάθε φορά ο/ η προτεινόμενος/ η Επιβλέπων/ ουσα. Η Επιτροπή αναλαμβάνει να εισηγηθεί προς τη ΓΣΕΣ ως προς τη συνάφεια των ερευνητικών προτάσεων των αιτούντων/ ουσων με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το ΤΓ, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θεραπεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το ΤΓ. Στην εισήγηση, επιπλέον, προσδιορίζονται το αντικείμενο, ο σκοπός, η διάρκεια, οι φάσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και τεκμηριώνεται η ανάγκη υλοποίησής του στο πλαίσιο του ΤΓ, σε συνάρτηση με τη χρηματοδότηση της ΜΕ.

Τα Μέλη της ΓΣΕΣ του ΤΓ:

Λαμβάvουν υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών και για όσες  αιτήσεις  γίνουν αποδεκτές, προβαίνουν στον ορισμό Επιβλεπόντων/ ουσων Καθηγητών/ τριων υπευθύνων για την καθοδήγηση και επίβλεψη της ΜΕ. Ο/ Η Επιβλέπων/ ουσα θα πρέπει να έχει την ίδια ή συγγενή επιστημονική περιοχή με αυτήν στην οποία ο/ η υποψήφιος/ α διεξάγει τη ΜΕ.

Άρθρο 5 Εγγραφές Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Ερευνητριών

Η Γραμματεία του Τμήματος αναρτά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΤΓ και ενημερώνει τους/ τις επιτυχόντες/ ουσες και τους/ τις καλεί να εγγραφούν στο Τμήμα.

Οι μεταδιδακτορικοί/ες ερευνητές/ τριες δεν επιτρέπεται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από την κρατική επιχορήγηση. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/ τριες δύνανται να αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματοδοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, κατόπιν απόφασης της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφίες από εθνικούς ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα όπως το ΙΚΥ. Σε περίπτωση με εξασφάλισης χρηματοδότησης εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΓΣΕΣ (δυνάμενης να παραταθεί κατά επιπλέον έξι (6) μήνες κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης προς την Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του ΤΓ) ο/ η ΜΕ διαγράφεται από τα σχετικά μητρώα του ΤΓ.

Άρθρο 6:  Εκπόνηση και ολοκλήρωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

6.1. Η ΜΕ πρέπει να είναι πρωτότυπη και να συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονική γνώση.

6.2. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της ΓΣΕΣ και μεγαλύτερη των τριών (3) ετών. Παράταση της χρονικής διάρκειας της ΜΕ πέραν των τριών (3) ετών μπορεί να δοθεί, μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του/ ης Επιβλέποντος/ ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και με απόφαση της ΓΣΕΣ.

6.3. Ο/ Η Επιβλέπων/ουσα καθοδηγεί την έρευνα του/ της ερευνητή/ τριας, μεταφέροντας επιστημονική εμπειρία και τεχνογνωσία .

6.4. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης του/ της Επιβλέποντος/ ουσας σε άλλο Τμήμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν στο αντίστοιχο εδάφιο στον κανονισμό εκπόνησης ΜΕ του ΠΑ.

6.5. Σε περίπτωση μη λειτουργικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητή/ τριας και Επιβλέποντος/ ουσας, εφαρμόζονται τα όσα ισχύουν στο αντίστοιχο εδάφιο στον κανονισμό εκπόνησης ΜΕ του ΠΑ.

6.6 Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να, συμμετέχουν ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, συμμετέχοντας σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, στοχεύοντας στη διεθνή αναγνώριση της έρευνάς τους με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά με σύστημα κριτών.

6.7. Για την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας ο/ η ερευνητής/ τρια σε συνεργασία με τον/ την Επιβλέποντα/ ουσα υποβάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη ΓΣΕΣ του Τμήματος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του κανονισμού εκπόνησης ΜΕ του ΠΑ.

6.8. Με απόφαση της ΓΣΕΣ του ΤΓ πιστοποιείται η ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και χορηγείται στον/ την ερευνητή/ τρια Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης ΜΕ με βάση τα όσα ισχύουν στο αντίστοιχο εδάφιο στον κανονισμό εκπόνησης ΜΕ του ΠΑ.

Άρθρο 7ο:  Υποχρεώσεις ερευνητών/τριών μεταδιδακτορικής έρευνας

7.1.Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες οφείλουν ετησίως να συντάσσουν έκθεση προόδου της ΜΕ τους σε συνεργασία με τον/ την Επιβλέποντα/ ουσα, η οποία κατατίθεται στη ΓΣΕΣ προς ενημέρωση.

7.2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον μια επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό υψηλού κύρους στο πλαίσιο της ΜΕ τους ή εντός εύλογου διαστήματος από την ολοκλήρωση αυτής (όχι μεγαλύτερου του ενός έτους, τροποποιούμενου κατάλληλα εφόσον η διαδικασία συμπερίληψης των παρατηρήσεων των κριτών ή/ και εκ νέου υποβολής το απαιτεί και κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης προς την Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του ΤΓ). Σε διαφορετική περίπτωση δεν δικαιούνται του σχετικού πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης της ΜΕ.

7.3. Οι  μεταδιδάκτορες  ερευνητές/ τριες οφείλουν να συμμετέχουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες, στα σεμινάρια ή συνέδρια που διοργανώνει το ΤΓ αλλά και σε δραστηριότητες που διοργανώνει η Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών για την παρουσίαση της προόδου της έρευνάς τους.

7.4.    Το ΤΓ δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαιδευτικό έργο - στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του στον/ στην ερευνητή/ τρια, εφόσον αυτό δεν αντίκειται με τις υποχρεώσεις της έρευνας. Σε κάθε περίπτωση οι μεταδιδάκτορες  ερευνητές/ τριες οφείλουν να πραγματοποιήσουν κατ’ ελάχιστον μια τρίωρη διάλεξη ανά εξάμηνο σε κάποιο εκ των συναφών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΤΓ.

7.5.    Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να αναφέρουν το ΤΓ υπό την «ακαδημαϊκή στέγη» του οποίου εκπονούν την έρευνά τους (affiliation) σε κάθε δημοσίευση τους, καθώς και το ερευνητικό εργαστήριο του Τμήματος στο οποίο τυχόν έχουν ενταχθεί.

7.6.Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες οφείλουν να ανταποκρίνονται στις προτάσεις βελτίωσης που πραγματοποιούνται από την Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ΟΜ.Ε.Α. του ΤΓ στο πλαίσιο της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης.

7.7. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες οφείλουν να συμπεριφέρονται όπως αρμόζει σε Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και  να τηρούν τον Κώδικα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας του ΠΑ, καθώς και τις διατάξεις του Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 8: Παροχές στους/στις ερευνητές/τριες μεταδιδακτορικής έρευνας

8.1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες κατά τη διάρκεια εκπόνησης της έρευνας χρησιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του ΤΓ.

8.2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες έχουν πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος με δικαίωμα δανεισμού στα εργαστήρια και στον εξοπλισμό του Τμήματος, καθώς και σε όποια συμπληρωματική παροχή το ΤΓ κρίνει απαραίτητη για την ολοκλήρωση της έρευνας.

8.3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες δύνανται να αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που προβλέπονται βάσει αποφάσεων του ΤΓ ή της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου, όπως λόγου χάρη για συμμετοχή σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια ή δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

8.4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/ τριες δύνανται να μετέχουν στις διαδικασίες χορήγησης Βραβείων Έρευνας για το Ακαδημαϊκό Προσωπικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές καθορίζονται από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 9: Διαγραφή Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών

Η διαγραφή μεταδιδακτόρων ερευνητών/ ερευνητριών είναι δυνατή με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος για τους για τους λόγους που ισχύουν στο αντίστοιχο εδάφιο στον κανονισμό εκπόνησης ΜΕ του ΠΑ.

Η Επιτροπή Διδακτορικών και Μεταδιδακτορικών Σπουδών του ΤΓ

Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής
Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια
Μπάλλας Δημήτρης, Αν. Καθηγητής
Γκιάλης Στέλιος, Επικ. Καθηγητής

Μάρτιος 2016