Ανακοινώσεις στην κατηγορία: ΦΕΚ

Read the news article..

Διορισμός Γεωγράφων στη Β/μια Εκπαίδευση: Κλάδος ΠΕ04. (ΦΕΚ 515/8.10.2008)

Για την ειδικότητα των Γεωλόγων: [Κωδικός: ΠΕ 04.05] Πτυχίο Γεωλογίας (κωδ. 0451) ΑΕΙ Πανεπιστημια− κού τομέα της ημεδαπής ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κωδ. 0452) ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κωδ. 0453) ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής.

Read the news article..
Read the news article..