Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας

Πρακτικά Συνεδρίου

Στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου θα συμπεριληφθούν οι περιλήψεις όλων των εργασιών που έχουν γίνει δεκτές. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.