ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Επιστημονικό Συνέδριο Γεωγραφίας

Πρακτικά Συνεδρίου

Στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου θα συμπεριληφθούν οι περιλήψεις όλων των εργασιών που έχουν γίνει δεκτές. Τα πρακτικά θα δημοσιευτούν σε ηλεκτρονική μορφή με ISBN στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.