ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

Ερευνητικά Εργαστήρια

Τα ερευνητικά εργαστήρια καλύπτουν διάφορα θεματικά πεδία της Γεωγραφίας και είναι τα ακόλουθα:

Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων

Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών Δεδομένων


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής

Το εργαστήριο Γεωγραφικής Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών Δεδομένων (ΑΟΧΧ), είναι μέρος του παιδαγωγικού και ερευνητικού έργου του τμήματος Γεωγραφίας του πανεπιστημίου Αιγαίου, στα αντικείμενα των: Ιστορική Γεωγραφία - Ιστορία της Γεωγραφίας - Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας - Οπτικοποίησης. Έμφαση δίνεται Ανάλυση των γεωγραφικών περιοχών με ιστορικό ενδιαφέρον και διαχρονική συνέχεια, με την συμβολή της Γεωγραφικής Οπτικοποίησης της Χαρτογραφίας, της 3Δ-Εικονικής Αναπαράστασης, την δημιουργία Τεκμηριωτικών Βίντεο αλλά και κλασσικών Μονογραφιών.

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Τοπίου

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Τερκενλή Θεανώ, Καθηγήτρια

Γενικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι η κάλυψη ερευνητικών και διδακτικών αναγκών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο αντικείμενο του τοπίου, και συγκεκριμένα όλων των τύπων πολιτισμικού/ ανθρωπογενούς τοπίο (αστικό, αγροτικό, τουριστικό κλπ) στη συνολικότητα των φυσικο-γεωγραφικών και ανθρωπογεωγραφικών του στοιχείων, διεργασιών και νοημάτων/ συμβολισμών.

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Αστικής Γεωγραφίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια - Τσιλιμίγκας Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το εργαστήριο αναπτύσσει εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας, του Αστικού Σχεδιασμού και της Γεωγραφία της Κατοικίας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα καλύπτει ανάγκες του Τμήματος Γεωγραφίας σχετικές με την εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, διπλωματικών εργασιών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος καθώς και διδακτορικών διατριβών. Η ερευνητική δραστηριότητα αφορά στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στον Αιγαιακό, Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο.

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια

Το Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας υποστηρίζει πολύπλευρες ακαδημαϊκές δραστηριότητες (εκπαίδευση, έρευνα) σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα της βιογεωγραφίας, οικολογίας, καθώς και της προστασίας της φύσης και των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα είναι μέτοχος των κοινωνικών δρωμένων, συμμετέχοντας στη διάχυση των παραγόμενων γνώσεων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση ως κοινωνική προσφορά.

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίου

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Καλαμποκίδης Κώστας, Καθηγητής

Γενικοί στόχοι του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των διεπιστημονικών ερευνητικών και διδακτικών αναγκών (τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, καθώς και η προσφορά επιμορφωτικού και συμβουλευτικού έργου προς το κοινωνικό σύνολο σε θέματα πολιτικής προστασίας. Τα αντικείμενα μελέτης του εργαστηρίου περιλαμβάνουν επίσης και τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της δορυφορικής Τηλεπισκόπησης για τη διαχείριση των κινδύνων. Ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται στους παραπάνω τομείς από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου, όπου συμμετέχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες, ενώ παράλληλα δίνεται στους φοιτητές και η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και θερινής πρακτικής άσκησης.

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κωστοπούλου Ευθυμία, Επίκουρος Καθηγήτρια

Σκοπός του εργαστηρίου είναι η κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών και η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων στα γνωστικά πεδία της Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας. Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου αφορούν την προαγωγή της έρευνας μέσω της ανάληψης συναφών ερευνητικών προγραμμάτων και της εκπόνησης διατριβών και διπλωματικών εργασιών, με έμφαση σε τρέχοντα επιστημονικά θέματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Ζούρος Νικόλαος, Καθηγητής

Το εργαστήριο καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες της γεωμορφολογίας και περιβαλλοντικής γεωλογίας στις επιστημονικές περιοχές όπως εφαρμοσμένη γεωμορφολογία, χαρτογράφηση, μελέτη των ενεργών γεωδυναμικών φαινόμενων και διεργασιών, μορφοτεκτονική, γενική και περιβαλλοντική γεωλογία, γεωγραφία – διαχείριση – διατήρηση γεωτόπων.

Εργαστήριο Μετακινήσεων Πληθυσμών

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Ιωσηφίδης Θεόδωρος, Καθηγητής - Πετράκου Ηλέκτρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γενικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάληψη και εκπόνηση ερευνών καθώς και η συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα κυρίως σε σχέση με τις μετακινήσεις πληθυσμών αλλά και με ζητήματα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, πολιτικής γεωγραφίας, κοινωνικής γεωγραφίας και μεθοδολογίας κοινωνικής έρευνας.

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού Σχεδιασμού

Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κορρές Γεώργιος , Καθηγητής - Αναγνώστου Σπύρος, Επίκουρος Καθηγητής

Βασικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας καθώς και της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος: (α) οικονομική γεωγραφία, (β) περιφερειακή ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός (Ελλάδα, ΕΕ), (γ) οργάνωση και σχεδιασμός χώρων καινοτομίας, (δ) τοπική ανάπτυξη, οικονομικά δίκτυα και σχεδιασμός. Η έρευνα θα προωθείται μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, μέσω των μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μετα-διδακτορικών εργασιών και μέσω του συνδιασμού των παραπάνω, ενώ η διδασκαλία θα συνθέτει υφιστάμενες γνώσεις με τα νέα ερευνητικά δεδομένα στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Journal of Regional Socio-Economic Issues (JRSEI)

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Σουλακέλλης Νικόλαος, Καθηγητής - Βαΐτης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Tο Eργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής ιδρύθηκε το 1997 για την υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας του Τμήματος Γεωγραφίας στα γνωστικά αντικείμενα της Χαρτογραφίας και της Γεωπληροφορικής. Ένας σημαντικός αριθμός Ευρωπαϊκών και Ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων έχουν διεκπεραιωθεί ή είναι σε εξέλιξη στους τομείς εφαρμογών Γεωπληροφορικής στην Φυσική, Αστική και Περιβαλλοντική Γεωγραφία, καθώς και εφαρμογών της Τηλεπισκόπισης στη χαρτογράφηση περιβαλλοντικών φαινομένων. Παράλληλα, το Εργαστήριο υποστηρίζει την εκπόνηση πολλών πτυχιακών εργασιών στις παραπάνω θεματικές περιοχές αλλά και όλων των πτυχιακών εργασιών που εκπονούνται στο Τμήμα και περιλαμβάνουν ψηφιακή χαρτογράφηση και αποτύπωση γεωγραφικών φαινομένων.

Διάβασε περισσότερα »

Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης


Υπεύθυνος εργαστηρίου: Κουκούλας Σωτήριος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Το εργαστήριο υποστηρίζει την έρευνα και την εκπαίδευση στα αντικείμενα της Χωρικής Στατιστικής, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης. Τα μέλη του δραστηριοποιούνται σε μεθοδολογικά θέματα των παραπάνω αντικειμένων καθώς και σε εφαρμογές τους στη γεωγραφία (π.χ. μοντέλα μεταφορών, παρακολούθηση και μοντελοποίηση των αλλαγών καλύψεων/ χρήσεων γης).

Διάβασε περισσότερα »