ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 19-21 Απριλίου 2021

Κατηγορίες πτυχιούχων

Για απόκτηση Δ.Δ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί, απόφοιτοι ΑΕΙ, κάτοχοι ΜΔΕ του Τμήματος Γεωγραφίας ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ και παραγωγικών Στρατιωτικών Σχολών, κάτοχοι ΜΔΕ άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής στο ίδιο ή σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.