ΣΥΝΕΔΡΙΟ EUROGEO - 2022: 5-6 ΜΑΪΟΥ 2022

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ(1) Γενικά

Σχολή:Κοινωνικών Επιστημών
Τμήμα:Γεωγραφίας
Επίπεδο Σπουδών:Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος:ΓΕΩ 202Εξάμηνο σπουδών:Γ
Τίτλος Μαθήματος:Πολιτισμική Γεωγραφία
Αυτοτελείς Διδακτικές ΔραστηριότητεςΕβδομαδιαίες Ώρες ΔιδασκαλίαςΠιστωτικές Μονάδες
Διάλεξη3
Σύνολο Μαθήματος5
Τύπος Μαθήματος:
Υποχρεωτικό
Προαπαιτούμενα Μαθήματα:Κανένα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων:Ελληνική
Το Μάθημα προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus:Όχι
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (Url):https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=0&lesson=202


(2) Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 • Με την ολοκήρωση του μαθήματος ο/η διδασκόμενος/η αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοοεί, να αναλύοει, να αξιολογεί κριτικά και να συνθέτει την πραγμάτευση, σε εισαγωγικό επίπεδο, της παγκόσμιας γεωγραφίας της κουλτούρας/πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα:
 • Να αναπτύσει και να χρησιμοποιεί γεωγραφικές προσεγγίσεις στους ανθρώπινους τρόπους ζωής, σκέψης και δημιουργίας στο χωρο-χρόνο, αναλυτικά και συνθετικά, συνυφαίνοντας διάφορες πτυχές της ανθρώπινης κοινωνίας: φιλοσοφική, πολιτικο-οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική, ιστορική κ.λπ.
 • Να κατέχει βασικές γεωγραφικές έννοιες, όπως του χώρου, του τόπου, της περιοχής, και της ταυτότητας όπως αυτές διαρθρώνονται και μεταβάλλονται σε συνάρτηση με το πολιτισμικό σύστημα στα πλαίσια της διαχρονικής σχέσης του ανθρώπου με το συνολικό του περιβάλλον.
 • Να αντιλαμβάνεται και να διαχειρίζεται συστήματα συμβολισμού, έκφρασης και αξιολόγησης (όπως γλώσσα, θρησκεία, εθνότητα, παράδοση κ.λπ.) και η διαφοροποίησή τους στο χώρο και σε ιστορικο-κοινωνικά πλαίσια, με έμφαση στον ελληνικό χώρο.

Γενικές Ικανότητες

 1. Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

 3. Αυτόνομη εργασία

 4. Ομαδική εργασία

 5. Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

 6. Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 7. Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

 8. Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 9. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

 10. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης


(3) Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι μία πρώτη διαπραγμάτευση της πολιτισμικής συγκρότησης του χώρου και της πολιτισμικής ταυτότητας μέσα από τη διερεύνηση της γεωγραφίας τρόπων ζωής, σκέψης και έκφρασης παγκόσμια και, κατά δεύτερο λόγο, στην Ελλάδα.   Αναλύονται οι έννοιες του πολιτισμού και της κουλτούρας όπως έχουν χρησιμοποιηθεί στη γεωγραφική επιστήμη και σε συνάρτηση με ευρύτερους θεωρητικούς προβληματισμούς και πρακτικές γεωγραφικές αναζητήσεις. Το μάθημα είναι οργανωμένο έτσι ώστε να αποτελεί μια εισαγωγή στις διάφορες «πολιτισμικές γεωγραφίες» που έχουν κατά καιρούς προταθεί και εξασκηθεί από τους γεωγράφους, καθώς και σε γεωγραφικές εφαρμογές μελέτης πολιτισμικών συστημάτων. Το μάθημα απαρτίζεται από τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Εισαγωγή. Υποκειμενικότητα και αντικειμενικότητα. Κουλτούρα, πολιτισμός, πολιτισμικό σύστημα: μία συνοπτική θεωρητική διερεύνηση.
 •  
  Πολιτισμική Γεωγραφία: επιστημονικές καταβολές, ιστορική πορεία και προοπτικές, συνεισφορά στη γεωγραφική επιστήμη. Πολιτισμική θεώρηση βασικών γεωγραφικών εννοιών (τόπος, χώρος, περιοχή, τοπίο).
 •  
  Ο παγκόσμιος χάρτης του πολιτισμού και η ιστορική του εξέλιξη: κοινωνικο-πολιτισμικές μεταβλητές και πολιτισμικά συστήματα. Θεωρίες διάχυσης πολιτισμικών ιδεών και πρακτικών στη γεωγραφία.
 •  
  Γεωγραφικές μέθοδοι πολιτισμικής ανάλυσης. Ουμανιστικές προσεγγίσεις και φαινομενολογία.
 •  
  Συστήματα αξιών. Ιδεολογία και κουλτούρα. Παράδοση και εκσυγχρονισμός. Υψηλός και λαϊκός πολιτισμός. Παγκοσμιοποίηση και καταναλωτισμός.
 •  
  Γεωγραφικές προσεγγίσεις της πολιτισμικής ταυτότητας. Η νεοελληνική φυσιογνωμία: Ελληνισμός --έννοια και πραγματικότητα.

(4) Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης:
Με φυσική παρουσία
Χρήση Τεχνολογιών, Πληροφορίας & Επικοινωνιών:
Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας μέσω ΤΠΕ στη διδασκαλία και την επικοινωνία με τους/ις φοιτητές/τριες (χρήση πλατφόρμας επικοινωνίας eclass, καθώς και e-mail). Παρακολούθηση μαθημάτων μέσω Power Point και κριτική ανάλυση και εργασία μέσω χρήσης μηχανών αναζήτησης επιστημονικού υλικού στο INTERNET.
Οργάνωση Διδασκαλίας:
ΔραστηριότηταΦόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διάλεξη39
Εκπόνηση εργασιών50
Εργαστηριακή άσκηση10
Μη επιβλεπόμενη μελέτη30
Αξιολόγηση προόδου/Εξετάσεις3
Σύνολο Μαθήματος132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Παρόλο που δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του μαθήματος, η συμμετοχή και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στο μάθημα θα αμείβονται με ποσοστό 5% του τελικού βαθμού. Ο τελικός βαθμός συγκροτείται κατά 60% από τον βαθμό των τελικών εξαμηνιαίων εξετάσεων και κατά 35% από τον βαθμό των εργασιών (25% από την κύρια εργασία και παρουσίαση στην τάξη και 10% από τη γραπτή εργασία κατά την ώρα του μαθήματος).


(5) Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 1. Τερκενλή, Θ. Σ. (1996) Το Πολιτισμικό Τοπίο: Γεωγραφικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση
 2. Τσαούσης, Δ., επιμ. (1988) Ελληνισμός, Ελληνικότητα. Αθήνα: Εστία
 3. Bonnet, A. (2010). Γεωγραφία: Μια Εισαγωγή. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική
 4. Γκιζέλης, Γ. (1980) Το Πολιτισμικό Σύστημα και ο Επικοινωνιακός του Χαρακτήρας. Αθήνα: Γρηγορόπουλος.
 5. Τερκενλή, Θ. Σ., Ιωσηφίδης Θ. και Χωριανόπουλος Ι., επιμ. (2007). Ανθρωπογεωγραφία: Άνθρωπος, Κοινωνία και Χώρος. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική