Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. Εισαγωγικά
Β. Γενικές Προβλέψεις
Γ. Ειδικές Προβλέψεις
Δ. Πτυχιακή Εργασία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1: Προααπαιτούμενα μαθήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2: Οδηγίες για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3: Σχεδιασμός χαρτών - Λίστα ελέγχου

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Ο Κανονισμός Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας περιλαμβάνει ρυθμίσεις και προβλέψεις που αφορούν τη διεξαγωγή των Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Γεωγραφίας. Εναρμονίζεται με τις σχετικές διατάξεις του Ν.2083/92 καθώς και με αυτές του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εξειδικεύει και συμπληρώνει τις παραπάνω διατάξεις στην περίπτωση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του Τμήματος Γεωγραφίας, όπως διαμορφώνονται μέσα από τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά (ΠΡ). Τα μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
 2. Η λήψη πτυχίου απαιτεί τη συγκέντρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική.
 3. Κάθε μάθημα προσφέρει 5 πιστωτικές μονάδες. Εξαιρούνται τα μαθήματα «Πρακτική Άσκηση», «Θερινό Σχολείο» και «Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη», τα οποία προσφέρουν 2,5 πιστωτικές μονάδες. Η πτυχιακή εργασία προσφέρει 10 πιστωτικές μονάδες.
 4. Τα υποχρεωτικά μαθήματα και η πτυχιακή εργασία αναλογούν σε 125 πιστωτικές μονάδες. Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει επιπλέον τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες από ΚΕΥ μαθήματα (σύμφωνα με το επόμενο άρθρο). Οι υπόλοιπες πιστωτικές μονάδες μέχρι τις 240 πρέπει να συγκεντρωθούν από προαιρετικά μαθήματα.
 5. Από το Δ’ εξάμηνο των σπουδών του και μετά, ο φοιτητής επιλέγει δύο από τις τέσσερις ομάδες μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Από τις δύο ομάδες που επιλέγει ο φοιτητής, η μία χαρακτηρίζεται ως κύρια και η άλλη ως δευτερεύουσα. Ο φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 35 πιστωτικές μονάδες από ΚΕΥ μαθήματα της κύριας ομάδας και τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες από ΚΕΥ μαθήματα της δευτερεύουσας ομάδας. Ο ελάχιστος συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων που υποχρεούται να συγκεντρώσει ο φοιτητής από ΚΕΥ μαθήματα των δύο αυτών ομάδων, είναι 60.
 6. Μαθήματα ΚΕΥ που επιλέγει ο φοιτητής εκτός της κύριας και δευτερεύουσας ομάδας μαθημάτων, λογίζονται ως προαιρετικά μαθήματα.
 7. Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (περίοδος εγγραφών), κάθε φοιτητής δηλώνει στη Γραμματεία τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και εγγράφεται σε αυτά. Μόνο στα μαθήματα που είναι εγγεγραμμένος δύναται να εξεταστεί και να βαθμολογηθεί.
 8. Ο μέγιστος συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων των μαθημάτων που εγγράφεται ο φοιτητής σε κάθε εξάμηνο, είναι σαράντα δύο και μισό (42,5), εκ των οποίων μέχρι τριάντα δύο και μισό (32,5) μπορεί να αντιστοιχούν σε μαθήματα που εγγράφεται για πρώτη φορά.
 9. Σε κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί στα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται σε αυτό, ή σε προηγούμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό). Στα εξάμηνα που προβλέπονται ΚΕΥ μαθήματα, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε από αυτά που προσφέρονται και αντιστοιχούν είτε στο τρέχον, είτε σε προηγούμενο, είτε σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών. Στα εξάμηνα Γ’ και Δ’, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε προαιρετικά μαθήματα μόνο του συγκεκριμένου εξαμήνου του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών. Στα επόμενο εξάμηνα, ο φοιτητής μπορεί να εγγραφεί σε οποιαδήποτε προαιρετικά μαθήματα προσφέρονται και αντιστοιχούν είτε στο τρέχον, είτε σε προηγούμενο, είτε σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών.
 10. Για ορισμένα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, προβλέπονται προαπαιτούμενα μαθήματα. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει με επιτυχία τα προαπαιτούμενα μαθήματα, για να εγγραφεί στα αντίστοιχα μαθήματα.
 11. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν ολοκληρώσει με επιτυχία ένα υποχρεωτικό μάθημα, πρέπει να το δηλώσει ξανά σε επόμενη εγγραφή του σε αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) που προσφέρεται το μάθημα.
 12. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν ολοκληρώσει με επιτυχία ΚΕΥ μάθημα ή προαιρετικό μάθημα, μπορεί να το αντικαταστήσει με άλλο αντίστοιχο μάθημα, στο οποίο εγγράφεται σε επόμενο εξάμηνο.
 13. Σε κάθε περίπτωση επανάληψης μαθήματος, ισχύουν η διδακτέα ύλη και οι πιστωτικές μονάδες του τρέχοντος εξαμήνου που διδάσκεται το μάθημα.
 14. Οι φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας μπορούν να επιλέγουν το πολύ 4 συνολικά μαθήματα από τα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται για το Τμήμα Γεωγραφίας ως προαιρετικά. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να εγγραφεί το πολύ σε 2 μαθήματα από άλλα Τμήματα σε κάθε εξάμηνο που προβλέπονται προαιρετικά μαθήματα.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 1. Στο πλαίσιο του μαθήματος «Γεωγραφία της Ελλάδος» προβλέπεται η πραγματοποίηση μιας εκδρομής εντός Ελλάδας. Η συμμετοχή των φοιτητών στην εκδρομή είναι υποχρεωτική και υπόκειται σε απαιτήσεις οι οποίες προσδιορίζονται από τα μέλη ΔΕΠ τα οποία έχουν την ευθύνη διεξαγωγής του μαθήματος και οργάνωσης της εκδρομής.
 2. Για το μάθημα «Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη» ισχύουν τα παρακάτω:
  • Το μάθημα προσφέρεται στα ΣΤ’ και Ζ’ εξάμηνα σπουδών.
  • Με την εγγραφή του ο φοιτητής ορίζει συγχρόνως τον επιβλέποντα καθηγητή καθώς και το θέμα της διάλεξης.
  • Το θέμα της διάλεξης θα πρέπει να είναι διαφορετικό από αυτό της Πτυχιακής Εργασίας
 3. Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: <τίτλος μαθήματος ERASMUS>» προσφέρεται στα Ζ’ και Η’ εξάμηνα σπουδών, έχει πέντε (5) πιστωτικές μονάδες και δηλώνεται μία το πολύ φορά από τους φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε πρόγραμμα ERASMUS, για την αντιστοίχιση μαθήματος που έχουν παρακολουθήσει στο εξωτερικό.
 4. Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» προσφέρεται στα ΣΤ’ και Ζ’ εξάμηνα σπουδών και διέπεται από ειδικό κανονισμό.
 5. Υποχρεωτικά ή ΚΕΥ μαθήματα τα οποία καταργούνται, αντικαθίστανται από άλλα μαθήματα μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 6. Για τους φοιτητές οι οποίοι έχουν αποτύχει σε μάθημα το οποίο έχει καταργηθεί, ισχύει η ύλη και οι γενικότερες απαιτήσεις του μαθήματος το οποίο αντικαθιστά αυτό που έχει καταργηθεί.

Δ. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 1. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας (Π.Ε.) είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση πτυχίου Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Π.Ε. πρέπει να εντάσσεται είτε στην κύρια ή/και τη δευτερεύουσα ομάδα μαθημάτων που έχει επιλέξει ο φοιτητής, είτε στο γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Γεωγραφίας.
 2. Δικαίωμα εγγραφής στην Π.Ε. έχουν οι φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει 190 πιστωτικές μονάδες.
 3. Η Π.Ε. δηλώνεται στο Η’ εξάμηνο σπουδών (ή μεταγενέστερο). Συνιστάται, ωστόσο, η ουσιαστική ενασχόληση του φοιτητή να αρχίζει από το Ζ’ εξάμηνο.
 4. Μετά τη δήλωση της Π.Ε. και εντός μηνός από τη λήξη της περιόδου εγγραφών, ο φοιτητής καταθέτει αίτηση εκπόνησης Π.Ε. στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου αναφέρονται:
  • το θέμα της Π.Ε.,
  • το όνομα του επιβλέποντα (μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας),
  • Τα ονόματα των δύο υπόλοιπων μελών της εξεταστικής επιτροπής.
  Τα υπόλοιπα δύο μέλη της εξεταστικής επιτροπής καθορίζονται από τον επιβλέποντα σε συνεργασία με τον φοιτητή, με κριτήριο τη συνάφεια των διδακτικών ή ερευνητικών τους ενδιαφερόντων με το γνωστικό πεδίο της Π.Ε. Είναι δυνατόν στην επιτροπή να συμμετέχει ένας «εξωτερικός» εξεταστής (μέλος ΔΕΠ από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλου Πανεπιστημίου της χώρας). Ο κατάλογος των Π.Ε. επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 5. Η Π.Ε. εκπονείται ατομικά. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν συναίνεσης του επιβλέποντα καθηγητή, είναι δυνατή η εκπόνηση Π.Ε. από ομάδα δύο (2) ατόμων. Οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφορούν σε:
  • εκτεταμένη έρευνα πεδίου,
  • επεξεργασία μεγάλου όγκου στατιστικών, χαρτογραφικών κ.λπ. δεδομένων σε Η/Υ,
  • ταξίδια σε άλλες περιοχές της χώρας για συλλογή δεδομένων
  • συνδυασμό των πιο πάνω.
 6. Η παρουσίαση-εξέταση της Π.Ε. πρέπει να γίνεται στο πλαίσιο των τριών (3) εξεταστικών περιόδων και το αργότερο δύο (2) εβδομάδες μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου.
 7. Όταν ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση και συνεργασία με τον φοιτητή, θεωρεί ότι η Π.Ε. έχει ολοκληρωθεί, ο φοιτητής έρχεται σε συνεννόηση με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον καθορισμό της ημερομηνίας παρουσίασης-εξέτασης κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο.
 8. Μία τουλάχιστον εβδομάδα πριν την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης-εξέτασης, ο φοιτητής πρέπει:
  • να παραδώσει ισάριθμα αντίγραφα της Π.Ε. στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής (κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή),
  • να υποβάλλει στη Γραμματεία αίτηση παρουσίασης-εξέτασης της Π.Ε. για την καθορισμένη ημερομηνία.
  Η ημερομηνία, ώρα και αίθουσα παρουσίασης της Π.Ε. ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην πανεπιστημιακή κοινότητα.
 9. Η παρουσίαση-εξέταση της Π.Ε. είναι προφορική ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανώς διδασκόντων ή ενδιαφερομένων. Είναι δυνατή η απουσία ενός μόνο εκ των μελών της εξεταστικής επιτροπής. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει εκ των προτέρων συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για τον τρόπο παρουσίασης της Π.Ε. Η διάρκεια της παρουσίασης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά της ώρας. Ο φοιτητής θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος να δεχθεί διευκρινιστικές ερωτήσεις ή και εποικοδομητική κριτική από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής ή και από άλλους παριστάμενους. Τη συζήτηση συντονίζει ο επιβλέπων.
 10. Μετά την παρουσίαση-εξέταση της πτυχιακής εργασίας και μέσα σε διάστημα 15 ημερών, ο φοιτητής ενσωματώνει πιθανές διορθώσεις που του έχουν γίνει από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και παραδίδει σε αυτή το τελικό κείμενο.
 11. Η βαθμολογία της Π.Ε. κατατίθεται από την τριμελή επιτροπή εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο, μετά την ολοκλήρωση του τελικού κειμένου.
 12. Για τη βαθμολόγηση συνεκτιμώνται αφ’ ενός μεν η ποιότητα της Π.Ε. και αφ’ ετέρου η υποστήριξή της κατά τη διάρκεια της παρουσίασης-εξέτασης. Ο βαθμός της Π.Ε. υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της εξεταστικής επιτροπής.
 13. Σε περίπτωση που ο φοιτητής λάβει μη προβιβάσιμο βαθμό, έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της Π.Ε. και επανάληψης της παρουσίασης-εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά, ο φοιτητής υποβάλει στη Γραμματεία νέα αίτηση εκπόνησης Π.Ε. με νέο θέμα, με τον ίδιο ή άλλο επιβλέποντα, η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 14. Ο φοιτητής έχει δικαίωμα να αλλάξει θέμα ή επιβλέποντα της Π.Ε. Η αλλαγή επιβλέποντα συνοδεύεται από αλλαγή θέματος. Σε κάθε περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση εκπόνησης Π.Ε. στη Γραμματεία, η οποία πρέπει να επικυρωθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος.
 15. Κάθε καθηγητής/καθηγήτρια συνίσταται να επιβλέπει ταυτόχρονα ως πέντε (5) πτυχιακές εργασίες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Πολυμεταβλητή Ανάλυση ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Θεματική Χαρτογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία & Χαρτογράφηση ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 1. Η Π.Ε. δεν μπορεί να είναι μια μηχανιστική «συρραφή» υπαρχουσών μελετών, βιβλίων, άρθρων, στοιχείων κλπ πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Επίσης δεν μπορεί να είναι περιγραφική. Πρέπει να είναι ερευνητική (με υποθέσεις εργασίας ή ερωτήματα προς διερεύνηση, μέθοδο, αναλυτικό τμήμα και συμπεράσματα). Με άλλα λόγια, πρέπει να εμπεριέχει ένα στοιχείο προσωπικής συμβολής του φοιτητή. Γενικά, κατά την εκπόνηση της Π.Ε. ο φοιτητής ενεργοποιείται προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
  • Εφαρμόζει ή επαναλαμβάνει, για καλύτερη αφομοίωση, ποικίλες γνώσεις και μεθόδους που απόκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του
  • Συνηθίζει στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και άλλων πηγών πληροφορίας που ανοίγουν το δρόμο προς την έρευνα ή προς την επαγγελματική σταδιοδρομία
  • Εφαρμόζει την επιστημονική μέθοδο στα πλαίσια μιας βασικά ερευνητικής διαδικασίας
 2. Η Π.Ε. εκπονείται με ευθύνη του φοιτητή και στοχεύει στο να αναπτυχθούν απ’ αυτόν δόκιμες επιστημονικές πρωτοβουλίες. Θα πρέπει να αποφεύγεται η μηχανιστική εφαρμογή οδηγιών του επιβλέποντα χωρίς τουλάχιστον κριτική θεώρηση/ανάλυσή τους από πλευράς φοιτητή.
 3. Ο φοιτητής συνεννοείται με τον επιβλέποντα για τον τρόπο εργασίας και παρακολούθησης του θέματός του. Αναμένεται γενικά από το φοιτητή η διάθεση σημαντικού απο το χρόνο του για μια σειρά ενεργειών όπως:
  • για τη μελέτη της σχετικής ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας
  • για την ανεύρεση και επεξεργασία στατιστικού και άλλου πληροφοριακού υλικού σχετικού με το θέμα του
  • για διενέργεια επιτόπιας, πιθανότατα, έρευνας (εργασία πεδίου)
  • για την επεξεργασία και την τελική συγγραφή της εργασίας.
 4. Συνιστάται ο φοιτητής να προγραμματίζει έτσι το χρόνο του ώστε οι δύο τελευταίοι μήνες πριν την ημερομηνία παρουσίασης να αφιερώνονται αποκλειστικά στον τελικό έλεγχο και συγγραφή της εργασίας.
 5. Το μέγεθος της εργασίας εναπόκειται στην κρίση του φοιτητή και σχετίζεται με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του θέματος. Συνιστάται, γενικά, να αποφεύγονται οι πολύ μεγάλες εργασίες. Ένα μέγεθος 100 το πολύ σελίδων 1,5 διαστήματος γραμματοσειρών Η/Υ θα ήταν ενδεδειγμένο, χωρίς αυτό να αποτελεί περιοριστικό κριτήριο. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογείται περισσότερο η επιστημονική πληρότητα της εργασίας παρά το μέγεθός της.
 6. Η εργασία πρέπει να παραδίδεται απαραιτήτως γραμμένη σε ΗΥ και δεμένη σε μέγεθος DIN A4. Στο εξώφυλλο θα πρέπει να περιέχονται κατά σειρά (από πάνω προς τα κάτω):
  • ο λογότυπος του Πανεπιστημίου και του Τμήματος,
  • ο τίτλος της εργασίας,
  • το ονοματεπώνυμο του φοιτητή
  • το όνομα του επιβλέποντα
  • ο χρόνος κατάθεσής της
 7. Σε περίπτωση που περιέχονται μεγάλοι χάρτες (μεγαλύτεροι από DIN A3), θα πρέπει να υποβάλλονται σε ξεχωριστό ντοσιέ μαζί με το κυρίως τεύχος της εργασίας.
 8. Η εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών μονογραφιών και μελετών. Πιο συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνεται:
  • Πρόλογος
  • Πίνακας περιεχομένων
  • Κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων, σχεδίων και χαρτών
  • Περίληψη
  • Προαιρετική Περίληψη σε μια διεθνή γλώσσα (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά)
  • Εισαγωγή
  • Κυρίως κείμενο (Κεφάλαια – Μέθοδοι, Αποτελέσματα, Συζήτηση)
  • Συμπεράσματα-Προτάσεις (εάν υπάρχουν)
  • Βιβλιογραφία
  • Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)
 9. Στον πρόλογο (μεγ. μια σελίδα) ο φοιτητής αναφέρεται στη διαδικασία εκπόνησης της εργασίας του. Επίσης καταγράφονται ευχαριστίες προς όλους εκείνους που με τον ένα ή άλλο τρόπο συνέβαλλαν στην υλοποίηση της εργασίας (διδάσκοντες, στελέχη οργανισμών, ενδεχομένως ερωτώμενοι, κλπ).
 10. Στην περίληψη δίνεται μια σαφής και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, της μεθόδου και των συμπερασμάτων της εργασίας σε μία το πολύ σελίδα.
 11. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται αναλυτικά το αντικείμενο και ο στόχος της εργασίας, καθώς και η συμβολή της είτε στην επίλυση συγκεκριμένου γεωγραφικού προβλήματος της πραγματικότητας ή στον έλεγχο μιας ερευνητικής υπόθεσης, ή στη γενικότερη κριτική και ανάπτυξη της γνώσης. Αναφέρεται επίσης ο προβληματισμός που προκάλεσε την ανάγκη επεξεργασίας του συγκεκριμένου θέματος, τα συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα (ή υποθέσεις) προς έλεγχο και διερεύνηση, καθώς και η μεθοδολογία προσέγγισής τους. Κατόπιν παρατίθεται μια μικρή περιγραφή (3-4 σειρές) του κάθε κεφαλαίου. Τέλος, επισημαίνονται οι αντικειμενικές δυσκολίες που τυχόν προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας και αιτιολογείται η επιστημονική και κοινωνική σκοπιμότητά της.
 12. Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια (κεφ. 1, κεφ. 2, κοκ) κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη ενότητα και τα οποία έχουν μεταξύ τους μια λογική αλληλουχία στην εξέλιξη της εργασίας. Τα κεφάλαια μπορούν να χωρίζονται σε υποκεφάλαια και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα (π.χ. 3.1, 3.1.1). Στα κεφάλαια περιλαμβάνεται το κυρίως αναλυτικό τμήμα της εργασίας. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία πρέπει να γίνονται απευθείας μέσα στο κείμενο με το σύστημα Harvard, π.χ. (βλ. Massey 1984: 145-147), ενώ η πλήρης αναφορά στο κάθε βιβλίο γίνεται στο τέλος της εργασίας, στη βιβλιογραφία. Δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά στοιχεία, σχόλια κλπ παρατίθενται σε αριθμημένες υποσημειώσεις στο τέλος κάθε σελίδας.
 13. Στα συμπεράσματα-προτάσεις περιλαμβάνονται τα κύρια ευρήματα της εργασίας, αιτιολογημένες απόψεις και προτάσεις (αν η εργασία έχει και χαρακτήρα εφαρμογής).
 14. Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλα τα έργα (βιβλία, μελέτες, άρθρα, εισηγήσεις σε συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα οργανισμών, κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση της εργασίας του. Η παράθεση γίνεται κατά αλφαβητική σειρά ονόματος συγγραφέα. Πιο αναλυτικά παρατίθενται:
  • το όνομα του συγγραφέα ή των συγγραφέων ή του φορέα
  • χρονολογία έκδοσης
  • τίτλος έργου
  • λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία.
 15. Παραδείγματα:
  • ECONOMIST, Jan. 18-24, 1997 (Global Economy, Local Mayhem?), pp. 13-14 (περίπτωση ανάλυσης στον περιοδικό τύπο).
  • Hadjimichalis, C. (1993) The Fringes of Europe And EC Integration: A View From The South. Στο: Greece In Europe: Spatial Planning And Regional Policy Towards The Year 2000, Proceedings of International Conference, Athens 1993, pp. 1-30. (περίπτωση εισήγησης δημοσιευμένης σε πρακτικά συνέδριου).
  • Leontidou, L. (1990) The Mediterranean City in Transition. Cambridge, Cambridge University Press. (περίπτωση βιβλίου)
  • OECD (1990) Historical Statistics 1960-1988. Paris (περίπτωση στατιστικού εντύπου)
  • Powell, W.W. (1990) Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organization. Research in Organizational Behaviour 12: 295-336. (περίπτωση άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό)
  • ΤΟ ΒΗΜΑ, 8-2-1998 (Οι μύθοι της παγκοσμιοποίησης), σ. Α18. (περίπτωση ανάλυσης στον ημερήσιο τύπο)
  • ΥΠΕΧΩΔΕ, (1984) Ν. Αχαϊας: Προτάσεις Χωροταξικής Οργάνωσης. Aθήνα. (περίπτωση μελέτης φορέα)
  • ΦΕΚ 33Α/14-3-1983 (Ν. 1337/83 για την επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, την οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις). (Περίπτωση κρατικού ντοκουμέντου)
 16. Σε παραρτήματα μπορούν γενικά να μπαίνουν διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή και συμπληρωματικής σημασίας σε σχέση με αυτή καθ’ εαυτή την εργασία.
 17. Οι πίνακες, τα διαγράμματα, τα σχήματα, οι χάρτες και οι τυχόν εικόνες (φωτογραφίες) φέρουν δική τους αυτοτελή αρίθμηση -που σχετίζεται με την αρίθμηση του κεφαλαίου στο οποίο εντάσσονται- καθώς και επεξηγηματικό τίτλο (λεζάντα). Η αναφορά στους πίνακες, διαγράμματα κλπ γίνεται μέσα στο κείμενο, πχ (βλ. Πιν. 3.1, Διάγραμμα 3.5). Οι πίνακες, τα διαγράμματα κλπ μπορούν να τοποθετούνται είτε κατ’ ευθείαν μέσα στο κείμενο είτε σε παράρτημα, κατά την κρίση του φοιτητή. Στο κάτω μέρος κάθε ενός απο τα παραπάνω, πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η πηγή απο την οποία ο φοιτητής συνέλεξε τα στοιχεία αυτά.
 18. Παραδείγματα:
  • Πηγή: ΚΕΠΕ, Διαπεριφερειακή Ανάλυση και Πολιτική, Αθήνα 1995, σελ. 134 (σε περίπτωση παράθεσης αυτούσιου πίνακα/ διαγράμματος/ χάρτη).
  • Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση ΕΣΥΕ, Στατιστική Επετηρίς της Ελλάδος 1986, Αθήνα 1987, σελ. 446 (σε περίπτωση που με βάση δοσμένο πίνακα/διάγραμμα κάνουμε δική μας επεξεργασία σε πίνακα/διάγραμμα/ χάρτη)
  • Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση στοιχεία του πίν. 3.7 (σε περίπτωση που με βάση δικό μας πίνακα δημιουργούμε άλλο πίνακα/ διάγραμμα/ χάρτη)
  • Πηγή: Δική μας επεξεργασία με βάση έρευνα πεδίου (σε περίπτωση που δημιουργούμε πίνακα/διάγραμμα/χάρτη με βάση στοιχεία που έχουμε συλλέξει σε έρευνα πεδίου –πχ ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις)
  • Πηγή: Νational Geographic, No. 1233, φωτ. 32 (σελ. 49) (σε περίπτωση που παραθέτουμε αυτούσια μια φωτογραφία απο έντυπο).
  • Πηγή: Δική μας φωτογράφηση
 19. Οι πίνακες και τα διαγράμματα συνιστάται να δημιουργούνται σε ΗΥ με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού . Οι χάρτες, εάν υπάρχουν, συνιστάται να είναι σχεδιασμένοι σε ΗΥ (GIS). Σε ενάντια περίπτωση, θα πρέπει να είναι σχεδιασμένοι με βάση τις αρχές της τεχνικής σχεδίασης. Παρακάτω δίνονται οδηγίες για το σχεδιασμό των χαρτών.
 20. Άλλα σχήματα (π.χ. σκίτσα, σκαριφήματα, κλπ,) μπορεί να είναι σχεδιασμένα με το χέρι και με τη δέουσα προσοχή που αρμόζει στον επιστημονικό χαρακτήρα της Π.Ε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β3

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΡΤΩΝ – ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τίτλος/υπόμνημα/όρια

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Είναι ευδιάκριτος ο τίτλος;
 • Είναι απαραίτητος ο υπότιτλος;
 • Είναι απαραίτητος ο τίτλος του υπομνήματος;
 • Eίναι τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο χάρτη όμοια με αυτά που παρουσιάζονται στο υπόμνημα;

Κείμενο

 • Είναι το κείμενο ευανάγνωστο;
 • H θέση του κειμένου είναι ισορροπημένη και ευανάγνωστη;
 • Είναι το κείμενο ορθογραφημένο;

Σχήματα – Υπόβαθρο

 • Αναγνωρίζονται τα χαρακτηριστικά των σχημάτων εύκολα μέσω οπτικής ανάγνωσης;

Γενικό περίγραμμα, Οπτική ισορροπία

 • Είναι ο χάρτης σωστά σχεδιασμένος;
 • Υπάρχει μεγάλο κενό στο χάρτη;
 • Είναι το μέγεθος, το σχήμα και ο προσανατολισμός του χάρτη σωστός; (Προτεινόμενο μέγεθος Α4 ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις Α3)

Συμβολισμός

 • Είναι τα σύμβολα του χάρτη καθαρά και ευδιάκριτα;
 • Είναι σχεδιασμένα τα σημειακά, γραμμικά και επιφανειακά χαρακτηριστικά σωστά και τοποθετημένα με σωστό τρόπο;

Γενικές Πληροφορίες που αναφέρονται σε όλους τους χάρτες

 • Ονοματεπώνυμο
 • Έτος σύνταξης του χάρτη
 • Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν